Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế sẽ kiểm tra trước, hoàn thuế sau

12:18 | 21/05/2021

(HQ Online) - Tại Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế vừa được Bộ Tài chính ban hành đã quy định cụ thể về việc quản lý rủi ro trong công tác hoàn thuế.

Cá nhân cần nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020 trước ngày 4/5
Các chi cục thuế có số thu lớn sẽ được trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế
Cơ quan Thuế sẽ phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế
Ảnh Thuỳ Linh.
Với hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế, cơ quan Thuế sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo Bộ Tài chính, Luật Quản lý thuế số 38 đã thay đổi thời gian kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với trường hợp phải kiểm tra, thanh tra theo nguyên tắc rủi ro trong thời hạn 5 năm (thay vì 10 năm như trước đây) kể từ ngày có quyết định hoàn thuế và thay đổi về thời hạn kiểm tra đối với những hồ sơ kiểm tra sau hoàn thuế. Do vậy, Thông tư cũng cần thay đổi cho phù hợp.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 31, cơ quan Thuế sẽ phải phân loại hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoặc các quy định hiện hành.

Theo đó, với hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế, cơ quan Thuế sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro trung bình thì sẽ thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra, thanh tra sau trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro thấp thì cơ quan Thuế sẽ thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra, thanh tra sau trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

Đối với quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính quy định nguyên tắc lựa chọn các trường hợp thanh tra, kiểm tra theo mức độ rủi ro từ cao xuống và số trường hợp được lựa chọn qua phân tích, đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro không dưới 90% số lượng trường hợp được thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm.

Việc điều chỉnh nội dung về việc xây dựng và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; danh sách bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành (Thông tư 204 quy định danh sách thanh tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định; danh sách kiểm tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định).

Bên cạnh đó, Thông tư 31 cũng đã bỏ quy định về “Danh sách thanh tra yêu cầu đạt tỷ lệ từ 1% đến 2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; danh sách kiểm tra đạt tỷ lệ từ 15%-18% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động” tại Thông tư 204 vì hiện nay, hàng năm Bộ Tài chính có quy định tỷ lệ này trong hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm.

Thùy Linh