Các chi cục thuế có số thu lớn sẽ được trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế

09:48 | 23/04/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố.

Vì sao số hồ sơ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại Cục Thuế Hà Nội mới đạt 3,4% dự kiến?
Thành lập 3 Cục trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế ở trung ương
Nhờ hiện đại hóa, chi phí tuân thủ ngành Thuế thấp nhất trong các thủ tục hành chính
Ảnh: Thùy Linh.
Các chi cục thuế được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành sẽ có không quá 5 phòng kiểm tra thuế. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, Quyết định số 812/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 110/QĐ-BTC và Quyết định 235/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, bổ sung quy định các chi cục thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất); quản lý trên 10.000 doanh nghiệp được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.

Bên cạnh đó, các chi cục thuế này cũng sẽ được tổ chức các phòng (tương đương đội thuộc chi cục thuế) gồm: phòng hành chính; phòng nhân sự-tài vụ-quản trị-ấn chỉ; phòng tổng hợp- nghiệp vụ-dự toán-tuyên truyền-hỗ trợ người nộp thuế; phòng kê khai-kế toán thuế-tin học; phòng kiểm tra nội bộ; phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ; phòng trước bạ và thu khác; phòng thanh tra-kiểm tra thuế. Tuy nhiên, các chi cục thuế này sẽ có không quá 5 phòng kiểm tra thuế và không quá 4 phòng quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, Quyết định số 812/QĐ-BTC cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 110/QĐ-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định 235/QĐ-BTC theo hướng Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của chi cục thuế đã được phê duyệt để quyết định số lượng phòng, đội kiểm tra thuế và phòng quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đội quản lý thuế xã, phường, liên xã, phường cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đội thuộc chi cục thuế trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đặc thù giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, quyết định cơ cấu số lượng phòng, đội kiểm tra thuế và phòng quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đội quản lý thuế xã, phường, liên xã, phường tại các chi cục thuế có số thu trên 1.000 tỷ đồng/năm (không kể dầu thô và đất); quản lý trên 5.000 doanh nghiệp sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Tài chính.

Quyết định số 812/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 14/4/2021 và bãi bỏ Quyết định số 235/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố.

Thùy Linh