Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Số công văn Ngày Nội dung
1046/QĐ-TTg Áp dụng
06/09/2022
Quyết định số 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 1
59/2022/NĐ-CP Áp dụng
05/09/2022
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử
1949/QĐ-TCHQ Áp dụng
31/08/2022
Quyết định 1949/QĐ-TCHQ về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan
1579/HQĐNa-GSQL Áp dụng
16/08/2022
V/v Áp dụng biện pháp phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Các doanh nghiệp)
213/TB-KĐ ĐNB Áp dụng
15/08/2022
kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi