Phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Phát triển Hải quan trên cơ sở kế thừa, phát triển các thành tựu cải cách, hiện đại hóa đã đạt được, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp tục hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý Nhà nước về Hải quan.

Số công văn Ngày Nội dung
134/TB-VPCP Áp dụng
04/05/2022
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
820/QĐ-BCT Áp dụng
29/04/2022
Quyết định 820/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
422/QĐ-TTg Áp dụng
04/04/2022
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
373/QĐ-BTC Áp dụng
30/03/2022
Quyết định 373/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
24/NQ-CP Áp dụng
03/03/2022
Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi