STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 11/2020/TT-BYT Ban hành
19/06/2020
hông tư số 11/2020/TT-BYT của Bộ Y tế : Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
2 19/2020/QĐ-TTg Ban hành
17/06/2020
Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
3 66/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
4 67/2020/NĐ-CP Ban hành
11/06/2020
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
5 65/2020/NĐ-CP Ban hành
10/06/2020
Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
6 18/2020/QĐ-TTg Ban hành
10/06/2020
Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
7 63/2020/NĐ-CP Ban hành
08/06/2020
Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công nghiệp an ninh
8 62/2020/NĐ-CP Ban hành
01/06/2020
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
9 49/2020/TT-BTC Ban hành
01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm
10 50/2020/TT-BTC Ban hành
01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
( 4,119 Files )     Trước         Sau