STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 54/2020/NĐ-CP Ban hành
18/05/2020
Nghị định số 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
2 645/QĐ-TTg Ban hành
15/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025
3 16/2020/QĐ-TTg Ban hành
15/05/2020
Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
4 09/2020/TT-BCT Ban hành
14/05/2020
Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
5 09/2020/TT-BCT Ban hành
14/05/2020
Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
6 09/2020/TT-BCT Ban hành
14/05/2020
Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
7 20/CT-TTg Ban hành
07/05/2020
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
8 37/2020/TT-BTC Ban hành
07/05/2020
Thông tư số 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
9 53/2020/NĐ-CP Ban hành
05/05/2020
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
10 36/2020/TT-BTC Ban hành
05/05/2020
Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng
( 4,088 Files )     Trước         Sau