Cần sớm ban hành Biểu thuế suất thuế thông thường phù hợp với AHTN 2022

09:52 | 02/11/2022

(HQ Online) - Việc thực hiện các Quyết định về thuế suất thuế thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn vừa qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hiện nay, Danh mục AHTN (Danh mục biểu thuế hài hòa ASEAN) 2022 cũng đã được phê duyệt, do đó cần phải xây dựng Biểu thuế suất thuế thông thường để việc thực hiện được thống nhất.

Sửa Nghị định Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022
Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm rượu men lá truyền thống là chưa phù hợp
Cần sớm ban hành Biểu thuế suất thuế thông thường phù hợp với AHTN 2022
Cần thống nhất trong việc thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022. Ảnh: Thái Bình

Những kết quả ấn tượng

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (khoản 3 Điều 5) quy định, thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 89,9 triệu USD, số thu thuế nhập khẩu hàng hóa thông thường đạt 22,7 tỷ đồng. Năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 18,1 triệu USD, số thu thuế nhập khẩu hàng hóa đạt 29,6 tỷ đồng. Những hàng hóa này được nhập khẩu từ các quốc gia chưa ký kết thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc với nước ta nên chủ yếu cũng chỉ là những quốc gia mà nước ta có quan hệ thương mại, đầu tư trong giai đoạn vừa qua ở mức thấp. Bộ Tài chính khẳng định, với kim ngạch nhập khẩu chiếm tỷ trọng thấp trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, qua đánh giá quá trình thực hiện cho thấy, việc quy định mức thuế suất thông thường 5% đối với những hàng hóa đang có mức thuế suất MFN là 0% hầu như không làm tăng chi phí đầu vào sản xuất và không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, về cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu khi ban hành; đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, thể hiện nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ thương mại với các nước.

Để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phù hợp với các yêu cầu và bối cảnh đặt ra trong từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định: Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg và gần đây là Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg. Đến nay, việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu đã thu được những kết quả nhất định.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện các Quyết định trên đã đạt được mục tiêu, yêu cầu khi ban hành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, phù hợp với quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, đã khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và tạo nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất; tạo cơ sở pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Việc áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu cơ bản đã đảm bảo tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.

Các Quyết định này cũng góp phần tạo thuận lợi cho người khai hải quan và cơ quan Hải quan trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời, các quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường ban hành từ 1/9/2016 đến nay để thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Cần sớm ban hành Quyết định

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực ở trên nhưng quá trình thực hiện Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu cũng cần được nghiên cứu, rà soát, đặc biệt là việc chuyển đổi danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu mới. Cụ thể, cần thiết sửa đổi để đảm bảo phù hợp, hài hòa với Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (AHTN 2022).

Hơn nữa, Bộ Tài chính cho biết, theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 Điều 11 quy định, Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Điểm c khoản 3 Điều 5 quy định, Thủ tướng Chính phủ quy định mức thuế suất thông thường đối với trường hợp mức thuế suất ưu đãi là 0%. Thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Các phụ lục biểu thuế ban hành kèm các nghị định và quyết định này được xây dựng dựa trên Danh mục hệ thống hài hòa (Danh mục HS) và Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) được rà soát định kỳ 5 năm một lần.

Vì vậy, Bộ Tài chính khẳng định, để thống nhất trong việc thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 theo cam kết trong nội khối ASEAN và thống nhất với việc trình Chính phủ ban hành các Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, cần thiết phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thuế suất thuế thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu để thay thế cho Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg và gần đây là Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg.

Thùy Linh