Sửa Nghị định Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi đảm bảo phù hợp với Danh mục AHTN 2022

16:00 | 29/09/2022

(HQ Online) - Để thực hiện các cam kết quốc tế về thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 (AHTN 2022), Bộ Tài chính đã và đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi (MFN) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ tướng xem xét ban hành.

Xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định Biểu thuế XNK ưu đãi và Danh mục hàng hóa
Thực hiện mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng

Hiện nay, Danh mục AHTN 2022 đã được các nước ASEAN thông qua để thay thế cho Danh mục AHTN 2017 đang được áp dụng để xây dựng các Biểu thuế. Ngay sau khi Danh mục AHTN 2022 được phê duyệt, các nước thành viên ASEAN cần thực hiện nội luật hóa các Biểu thuế hiện hành theo Danh mục này.

Theo đó, việc sửa đổi để trình Chính phủ ban hành các Biểu thuế, trong đó có Biểu thuế NK ưu đãi theo Danh mục AHTN 2022 là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của VIệt Nam, thống nhất phân loại hàng hóa với các nước trong ASEAN. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi thương mại cho các DN và cơ quan Hải quan trong việc thông quan hàng hóa, nhất là trao đổi hàng hóa với các quốc gia ASEAN.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu (Cục Hải quan Đà Nẵng). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu (Cục Hải quan Đà Nẵng). Ảnh: N.Linh

So với Biểu khung thuế suất thuế XK ban hành kèm theo Luật Thuế XK, thuế NK thì Danh mục AHTN 2022, số dòng thuế của Biểu thuế XK sẽ tăng 117 dòng thuế (từ 1.423 dòng lên tới 1.540 dòng thuế). Theo đó, khi chuyển đổi từ AHTN 2017 sang AHTN 2022 có 16 mã HS chuyển đổi mã HS thuộc các nhóm không nằm trong khung thuế XK nên không được chi tiết tại Biểu thuế XK. Tuy nhiên, các mã HS này hầu hết có mức thuế suất thuế XK 0% (trừ mã HS 2518.30.00) hoặc không có kim ngạch XK nên không có ảnh hưởng đến số thu NSNN.

Trong đó, có 41 mã hàng mới được gộp từ các mã hàng của Biểu thuế hiện hành. Qua rà soát các mã hàng được gộp có thuế suất bằng nhau nên Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức thuế suất thuế XK cho mã hàng mới tương ứng với mức thuế suất hiện hành để đảm bảo không thay đổi về thuế suất.

Đồng thời có 1.499 mã hàng là các mã hàng được hình thành trên cơ sở tách từ một số mã hàng của Biểu thuế hiện hành để hình thành các mã hàng mới và các mã hàng được hình hình trên cơ sở gộp một phần của một số mã hàng của Biểu thuế hiện hành thành mã hàng mới theo phương án giữ nguyên mức thuế suất gốc để không thay đổi thuế suất và không tác động đến các DN.

Theo Bộ Tài chính Danh mục AHTN 2022 có một số thay đổi về mô tả hàng hóa, tên gọi của một số mã hàng so với Danh mục AHTN 2017. Đồng thời, so với Biểu thuế NK ưu đãi hiện hành thì một số mã hàng đã được tách, gộp và quy định mới. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt các nguyên tắc chung để xử lý việc chuyển đổi các dòng thuế nhằm đảm bảo tuân thủ cam kết về mức thuế suất trần trong WTO; duy trì sự chênh lệnh không quá lớn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại các Hiệp định FTA.

Bên cạnh đó, những sửa đổi cũng hạn chế tối đa việc gây xói mòn cơ sở thuế do việc gộp dòng dẫn đến việc phải quy định mức thuế suất thấp hơn so với mức thuế suất thuế NK MFN hiện hành; đảm bảo thuận lợi cho cơ quan Hải quan, các cơ quan liên quan và người nộp thuế trong việc phân loại, áp mã.

Nụ Bùi