Vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình tái cơ cấu Agribank

15:53 | 01/07/2020

(HQ Online) - Xác định tái cơ cấu là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm qua, Đảng ủy Agribank đã luôn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Agribank quyết liệt triển khai tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu hiệu quả và lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ nhằm đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập sâu rộng hơn nền kinh tế thế giới.

“Giao dịch cực nhanh – Nhận quà cực đã” cùng ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
“Mở tài khoản - Nhận quà lớn cùng Agribank”
Phát động chương trình trồng cây xanh "Agribank - Vì tương lai xanh - Thêm cây, thêm sự sống"
Agribank triển khai chương trình “Kiều hối Agribank, Tích điểm – Nhận quà”
2450 1239

Tái cơ cấu thành công- kinh doanh hiệu quả

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đúng đắn của Đảng ủy Agribank, nhất là đối với quá trình triển khai tái cơ cấu, Agribank từ một ngân hàng truyền thống đang dần thay đổi tích cực với hình ảnh ngân hàng thương mại hiện đại, an toàn và hiệu quả, luôn khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, kinh doanh hiệu quả, liên tục tăng trưởng.

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-NHNN.m ngày15/11/2013 của Thống đốc NHNN, Agribank đã xây dựng và thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013- 2015) với nhiều biến chuyển tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu quan trọng: Tập trung đầu tư cho “Tam nông”; Xử lý nợ xấu; Thực hiện thoái vốn tại các công ty con hoạt động không phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn; Cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đặc biệt là hệ thống kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ... Tất cả đều nhằm mục đích hướng đến và phục vụ tốt hơn khách hàng. Thành công của kết quả tái cơ cấu giai đoạn 1 đã giúp Agribank có nền tảng thuận lợi và những kinh nghiệm thực tiễn để đẩy nhanh tái cơ cấu giai đoạn 2 cũng là thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa.

2020- năm cuối cùng thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2, đến nay, Agribank đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình, kế hoạch cơ cấu lại. Hoạt động kinh doanh của Agribank chuyển động tích cực, quy mô kinh doanh được mở rộng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của NHNN, xử lý nợ xấu đạt nhiều hiệu quả tích cực…. Triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, cuối năm 2019, Agribank đã hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC, vừa chủ động xử lý các khoản nợ xấu nhanh hơn, vừa tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo, được đánh giá là một trong số các ngân hàng có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất hệ thống tổ chức tín dụng.

Gắn với sứ mệnh “Tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập, Agribank luôn khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, tín dụng Agribank phủ kín đến 100% số xã trên cả nước. Bên cạnh cung ứng tín dụng, Agribank phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối, trong đó với việc phát triển 68.000 tổ vay vốn và các Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng… đã góp phần tích cực tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Trung bình hàng năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Gần đây nhất, giai đoạn 2016- 2019, Agribank dành nguồn kinh phí gần 1.400 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị Nhà nước giao đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước, Agribank hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả làm tròn nhiệm vụ của Ngân hàng thương mại. Từ năm 2014 - 2019 Agribank đã nộp ngân sách nhà nước 14.300 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 nộp ngân sách nhà nước 6.300 tỷ đồng. Kể từ khi Tổng cục Thuế công bố danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, nhiều năm liên tiếp, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước. Agribank được xếp loại A theo tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng; Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại tổ chức tín dụng; với kết quả lợi nhuận, doanh thu vượt kế hoạch…

2449 ve nguon

Không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó, kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vai trò rất quan trọng. Là Ngân hàng Thương mại Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhận thức rõ vấn đề này, Đảng bộ Agribank xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Agribank thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đảng ủy Agribank luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nghiêm túc quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Agribank để khắc phục được những hạn chế, yếu kém, tồn tại, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc xác định tính tiên phong, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, người lao động gắn với thực hiện nghiêm Nội quy lao động, Văn hóa doanh nghiệp; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hiện nay, Agribank đang quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức hướng đến cổ phần hóa thành công theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước với mong muốn ngày càng phục vụ tốt hơn nền kinh tế, đặc biệt là sứ mệnh “Tam nông”. Hoạt động với đặc thù mô hình tổ chức Đảng chưa toàn hệ thống, để không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng trong toàn hệ thống, lãnh đạo, chỉ đạo Agribank thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, quá trình tái cơ cấu gắn với cổ phần hóa, qua đó góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ nhằm đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, với sự đoàn kết, cùng chung ý chí, quyết tâm, cùng với việc triển khai đồng bộ những giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Agribank, Agribank sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, góp phần cùng doanh nghiệp nhà nước thực sự là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

PV