• - 15:17 | Thứ hai, 25/05/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS Hải An, Macs và TaSa (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.  
 • - 15:17 | Thứ hai, 25/05/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An và Nam Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.  
 • - 15:16 | Thứ hai, 25/05/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 14 lô hàng tồn đọng (19 container và 01 lô hàng lẻ) đang lưu tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng, 01 lô hàng tồn đọng (01 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, Hải Phòng và 01 lô hàng lẻ tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng chi tiết theo (danh sách đính kèm).            
 • - 08:48 | Thứ sáu, 22/05/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc như sau:
 • - 13:37 | Thứ hai, 18/05/2020
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).                       
 • - 13:36 | Thứ hai, 18/05/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Để có căn cứ xử lý đúng theo quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đề nghị Báo Hải quan và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công – Cục Quản lý công sản phối hợp đăng (03 số liên tiếp) trên Cổng thông tin điện tử Hải quan, trang thông tin về tài sản Nhà nước tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm).  
 • - 14:09 | Thứ sáu, 08/05/2020
  (HQ Online) - Ngày 6/5/2020, Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức hải quan năm 2020 đối với 5 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • - 16:34 | Thứ năm, 07/05/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:
 • - 14:34 | Thứ hai, 27/04/2020
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 184 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như (danh sách đính kèm).
 • - 13:32 | Thứ tư, 22/04/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 25 lô hàng tồn đọng (26 container và 02 lô hàng lẻ) đang lưu tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng, 09 lô hàng tồn đọng (8 container và 1 lô hàng lẻ) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, Hải Phòng và 9 lô hàng lẻ tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng chi tiết theo (danh sách đính kèm).        
 • - 13:31 | Thứ tư, 22/04/2020
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 46 container hàng + 01 lô hàng ô tô tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ và 04 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân cảng 189 Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các Hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).  
 • - 15:51 | Thứ sáu, 17/04/2020
  (HQ Online) - Để đảm bảo an toàn cho xã hội, cho thí sinh tham dự kỳ thi, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi như sau:
 • - 16:08 | Thứ tư, 15/04/2020
  Chi cục Hải quan CK Chi Ma – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông báo hiện nay có các lô hàng nhập khẩu nằm trong khu vực giám sát hải quan của Chi cục đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận và làm thủ tục hải quan theo quy định, cụ thể (như danh sách đính kèm):    
 • - 13:41 | Thứ tư, 15/04/2020
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS TaSa, Macs Shipping, NorthFreight, Tân Cảng 128 và Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.  
 • - 13:40 | Thứ tư, 15/04/2020
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 13:50 | Thứ tư, 08/04/2020
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).                   
 • - 16:04 | Thứ năm, 26/03/2020
  (HQ Online) - Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo các nội dung liên quan đến kỳ thi như sau.  
 • - 13:41 | Thứ tư, 18/03/2020
  Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng ICD Phước Long – Thủ đức, đã quá thời hạn 90 ngày (kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu) chưa đến làm thủ tục hải quan (số liệu chi tiết theo bảng kê đính kèm).  
 • - 13:40 | Thứ tư, 18/03/2020
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.   Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS TaSa, Macs Shipping, NorthFreight và Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.    
 • - 14:01 | Thứ hai, 16/03/2020
  (HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).               
 • - 14:24 | Thứ tư, 11/03/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 28/2/2020, tổng cộng 115 container-tương đương 234 teus (danh sách đính kèm).    
 • - 14:22 | Thứ hai, 09/03/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng “Hạt điều” tồn đọng đang lưu tại cảng ICD Phước Long-Thủ Đức, đã quá thời hạn 90 ngày (kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu) chưa đến làm thủ tục hải quan (số liệu chi tiết đính kèm).    
 • - 13:29 | Thứ tư, 26/02/2020
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 46 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Lạch Huyện (Cảng TC-HICT, Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, chi tiết như (danh sách đính kèm).  
 • - 13:29 | Thứ tư, 26/02/2020
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 09 lô hàng tồn đọng (08 container và 01 lô hàng lẻ) đang lưu giữ tại cảng Tân Vũ-Hải Phòng và 05 lô hàng tồn đọng (05 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ-Hải Phòng và 04 lô hàng lẻ tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu-Hải Phòng (chi tiết như danh sách đình kèm).                
 • - 13:28 | Thứ tư, 26/02/2020
  Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quy định 151/2017/ NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HQHN ngày 11/01/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng; Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-HQHN ngày 06/12/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng; Để đảm bảo việc bán niêm yết công khai tài sản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật có liên quan, Cục hải quan TP. Hà Nội thông báo việc tổ chức bán là hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, cụ thể như sau:  
|< < 1 2 3 > >|