Quy định rõ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng phù hợp với pháp luật về chứng khoán

20:16 | 15/10/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP để xác định rõ đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng phù hợp pháp luật chứng khoán.

Cần đồng bộ quy định về quà biếu, tặng được miễn thuế giá trị gia tăng
Bỏ quy định về nơi nộp thuế tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án đầu tư
1536-xuphat
Bộ Tài chính sẽ sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. Ảnh Internet.

Theo Bộ Tài chính, tại Điều 42 Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 quy định: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết... Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Những đối tượng này không phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính cho rằng, hai quy định đang có độ "vênh" cần phải điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán.

Cụ thể, tại Luật Chứng khoán quy định chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được phép tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán thì trong Nghị định số 209/2013/NĐ-CP lại quy định việc tổ chức thị trường là của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán.

Do vậy, trong nội dung dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP như sau:

Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán và công ty con, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Thùy Linh