Cần đồng bộ quy định về quà biếu, tặng được miễn thuế giá trị gia tăng

14:45 | 14/10/2021

(HQ Online) - Tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất thay đổi một số quy định để đồng bộ với pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bỏ quy định về nơi nộp thuế tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án đầu tư
Quy định rõ hơn về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản
Ảnh: Thu Trang.
Quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Ảnh: Thu Trang.

Thực tế triển khai cho thấy, tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định: “Đối với quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng. Định mức hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng.”

Trong khi đó, tại khoản 19 Điều 5 Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) quy định, đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ.

Còn tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì lại quy định định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng như sau: quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phi hoạt động theo pháp luật về ngân sách quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Theo Bộ Tài chính, để đồng bộ các quy định trên về pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

Hàng hóa nhập khẩu trong định mức hàng hóa miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm: quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam.

Thủ tục, hồ sơ để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản này được thực hiện theo thủ tục, hồ sơ để được miễn thuế nhập khẩu của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung khoản 13 Điều 3 dự thảo Nghị định để quy định khu phi thuế quan thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thùy Linh