Ngành Hải quan: Đổi mới, sáng tạo, đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính

16:32 | 06/02/2023

(HQ Online) - Nhằm kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ phục vụ người dân và DN.

Ngành Hải quan chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ
Đảm bảo vận hành thông suốt các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan
Ngành Hải quan đã có những bước cải cách quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Theo đó, cơ quan Hải quan tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực hải quan một cách mạnh mẽ, quyết liệt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nỗ lực đột phá vươn lên.

Với quan điểm phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống ngành Hải quan và cộng đồng DN, người dân, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói đi đôi với làm và phải gắn với kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, DN để đánh giá hiệu quả”.

Dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính là công cụ hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp.
Dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan là công cụ hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cũng coi trọng hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, không bị động, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp trong quá trình ra quyết định, nhất là phản ứng chính sách nhanh, kịp thời. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị ngành Hải quan, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trong Ngành nhằm phục vụ người dân, DN ngày một tốt hơn.

Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu; càng “áp lực” thì càng phải “nỗ lực”, chuyển từ trạng thái “bị động” sang “chủ động”; tạo sự thân thiện, cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, DN.

Để đạt kết quả cao trong công tác cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, DN và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều, hành.

Mục tiêu giải quyết 100% thủ tục trên môi trường điện tử

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, DN có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, làm cơ sở để xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dễ xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Công Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, DN tham gia thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tài sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các CBCC, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp, đồng thời cả bản diện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, DN. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Nụ Bùi