Lưu ý thủ tục và chính sách thuế hàng XK gửi kho ngoại quan khi NK trở lại nội địa

09:50 | 15/11/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa có nguồn gốc là hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan.

Thủ tục, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập để xây dựng nhà xưởng
Lưu ý về thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Phú Thọ. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Phú Thọ. Ảnh: N.Linh

Đây là những vấn đề một số cục hải quan địa phương và doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa có nguồn gốc là hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 85 và Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan.

Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan Hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Như vậy, hàng hoá xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan đưa vào gửi kho ngoại quan để chờ xuất khẩu, trong thời gian lưu giữ tại kho ngoại quan, doanh nghiệp được phép chuyển quyền sở hữu hàng hoá, nếu chủ hàng hàng hoá có nhu cầu nhập khẩu trở lại nội địa thì đăng ký tờ khai nhập khẩu theo loại hình tương ứng và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Về chính sách thuế, căn cứ theo các quy định hiện hành thì hàng hoá nhập khẩu vào nội địa có nguồn gốc là hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan và chính sách thuế theo loại hình tương ứng; hàng hoá nhập khẩu quan từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 thì được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT theo quy định.

N.Linh