Lưu ý về thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu

16:25 | 10/10/2022

(HQ Online) - Để thống nhất trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố lưu ý các quy định về văn bản xuất trình; theo dõi, trừ lùi; tờ khai xác nhận viện trợ.

Thủ tục nhập khẩu hàng viện trợ không hoàn lại
Hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu thuốc viện trợ nhân đạo
Chú trọng thực hiện quản lý tài chính nhà nước với nguồn viện trợ không hoàn lại
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, về văn bản xuất trình thay thế tờ khai xác nhận viện trợ để xác nhận hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế, căn cứ quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ, Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan căn cứ Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án để xem xét xác nhận hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế.

Việc theo dõi, trừ lùi hàng hóa viện trợ nhập khẩu nhiều lần theo 1 Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án, yêu cầu người khai xuất trình bản chính cho cơ quan Hải quan tại lần nhập khẩu lô hàng viện trợ đầu tiên, cơ quan Hải quan xác nhận trên bản chính Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi để theo dõi số lượng nhập khẩu.

Về Tờ khai xác nhận viện trợ đối với các trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ và sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC, hồ sơ hải quan phải có Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính.

N.Linh