Hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

16:01 | 28/03/2021

(HQ Online) - Các quy định pháp lý liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ được hoàn thiện, bổ sung giúp tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi tham gia bảo hiểm.

Sửa đổi một số quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngân hàng kiếm được bao nhiêu tiền từ bán bảo hiểm?
Xe máy điện sẽ bắt buộc phải mua bảo hiểm
Quyền lợi người tham gia Bảo hiểm y tế luôn được bảo đảm
Hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Xây dựng cơ chế pháp lý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ cháy, nổ tham gia bảo hiểm. Ảnh: ST

Mở rộng số lượng các cơ sở tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ được sửa đổi và quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Do đó, theo Bộ Tài chính, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Một thực tế khác, hiện nay, theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm nộp trực tiếp kinh phí đóng góp cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào tài khoản của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương, gửi báo cáo tình hình thu nộp kinh phí tới Bộ Tài chính. Do vậy, để việc rà soát số liệu thống nhất và thuận tiện, cần thiết sửa đổi quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm gửi báo cáo nộp kinh phí cho Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP thành doanh nghiệp bảo hiểm gửi báo cáo nộp kinh phí cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định này sẽ tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; mở rộng số lượng các cơ sở tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, giúp bảo vệ tài chính cho các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính khẳng định, việc thực hiện chính sách này không làm phát sinh thêm nhân lực mới của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã được quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP). Cùng với đó, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã được thực hiện từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2006/NĐ-CP. Theo quy định hiện nay, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi mua bảo hiểm được tính chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác).

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, những quy định tại Nghị định này sẽ đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; đảm bảo nguyên tắc mở rộng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp bảo hiểm và bảo vệ cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc minh bạch hoá về chính sách và tiếp cận thị trường.

Cụ thể về danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Dự thảo Nghị định này bao gồm 3 Điều về các nội dung: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP; thay thế, bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP; điều khoản thi hành.

Theo Bộ Tài chính, do Nghị định 23 chưa có quy định về doanh nghiệp bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nên dự thảo nghị định mới đã bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 3 Nghị định số 23. Cụ thể, dự thảo quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này”.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định này cũng đã quy định rõ ràng, cụ thể về danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và bổ sung quy định về hạng nguy hiểm cháy, nổ tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và các đối tượng có liên quan có cơ sở rõ ràng hơn trong việc xác định mức phí bảo hiểm, tạo sự thống nhất về cách hiểu, đảm bảo sự tương đồng về mức phí bảo hiểm giữa các hợp đồng bảo hiểm, tránh tranh chấp trong quá trình triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bảo Minh