Văn bản: THÔNG BÁO 423/TB-VPCP NĂM 2019 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Tên văn bản: THÔNG BÁO 423/TB-VPCP NĂM 2019 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/12/2019
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/12/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 423/TB-VPCP
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: