Xây dựng quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

16:01 | 13/04/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Xây dựng khung giá với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Hướng dẫn sử dụng kinh phí khai thác công trình thủy lợi công
Xây dựng quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và việc hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm không trái với quy định tại Luật Giá, Luật Thủy lợi, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành khác, tăng tính chủ động trong công tác quản lý và khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp là phù hợp với tình hình phát triển mới.

Dự thảo Nghị định sẽ tiếp tục duy trì, kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Luật Giá, Luật Thuỷ lợi và các quy định của pháp luật hiện hành khác; đồng thời sẽ sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung chưa phù hợp, chưa thống nhất trong áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật vào thực tế nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trên cơ sở rà soát, đánh giá trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Hơn nữa, dự thảo cũng góp phần minh bạch các khoản mục chi phí trong cơ cấu giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và các nội dung được hỗ trợ trong quản lý khai thác công trình thủy lợi; bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, để bao hàm hết các nội dung cần điều chỉnh bổ sung theo Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và một số khoản quy định tại Điều 4 Luật Thủy lợi về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi, tên Nghị định thay thế đề nghị sửa đổi là “quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi”.

Trong dự thảo này, có những nội dung cơ bản thay thế so với Nghị định số 96/2018/NĐ-CP là quy định về tên và đơn vị tính sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; quy trình xây dựng, lập và gửi phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Thùy Linh