Xác định chủ thể chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ

08:07 | 08/02/2023

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Việc xây dựng Nghị định này của Chính phủ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Xem xét giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với hoạt động kinh doanh vận tải
Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản
Xác định chủ thể chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ
Sửa Nghị định số 33/2019/NĐ-CP về công tác quản lý, sử dụng, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là cần thiết. Ảnh: ST

Theo Bộ Tài chính, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng tại Luật Quản lý, dụng tài sản công năm 2017. Tuy nhiên, qua gần 4 năm triển khai thực hiện, quy định tại Nghị định này và công tác quản lý, sử dụng, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã phát sinh những hạn chế, bất cập cần được giải quyết, khắc phục để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác đối với các tài sản này. Từ cơ sở nêu trên, việc Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế cho Nghị định số 33/2019/NĐ-CP) là cần thiết.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, bảo đảm tất cả các tài sản kết cấu hạ tầng đều xác định được chủ thể chịu trách nhiệm trước Nhà nước trong quản lý, hạch toán tài sản, khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý qua các thời kỳ.

Trên cơ sở kế thừa Điều 1 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP, dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý được giao cho DN theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào DN thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan. Như vậy, dự thảo Nghị định mới sẽ bỏ quy định điều kiện không thực hiện theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại DN đối với tài sản là đường, cầu, hầm đường bộ, kho bảo quản vật tư dự phòng, trung tâm ITS quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và bổ sung các nguyên tắc như: việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phương thức chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và phương thức khác được thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp khai thác một phần của từng tài sản thì phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với phần tài sản còn lại. Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (O&M) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, không thực hiện theo quy định tại dự thảo Nghị định này. Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt thì việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về giao thông đường bộ, pháp luật có liên quan. Trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm bàn giao, quản lý tài sản đối với trường hợp: chủ đầu tư dự án không phải là cơ quan được giao quản lý tài sản; chủ đầu tư dự án là cơ quan được giao quản lý tài sản.

Về nội dung của các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, căn cứ quy định tại Điều 82 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thực tế hiện nay, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về nội dung của phương thức khai thác “Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. Cụ thể, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là việc Nhà nước chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ cho DN kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện trong một thời hạn nhất định theo Hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng. Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản được xác định cụ thể trong từng Hợp đồng chuyển nhượng nhưng tối đa không quá thời gian sử dụng còn lại của tài sản theo quy định của pháp luật. Việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thu phí theo quy định của pháp luật và không thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quy định tại Điều 15 của dụ thảo Nghị định này.

Dự thảo nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện DN tham gia đấu giá khai thác tài sản phải đáp ứng điều kiện như: có ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với việc quản lý, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình hạ tầng giao thông đường bộ tối thiểu 2 năm; báo cáo tài chính của DN kinh doanh có lãi trong 2 năm liền kề theo báo cáo tài chính của DN đã được kiểm toán theo quy định hoặc văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp khai thác tài sản theo phương thức chuyển nhượng quyền khai thác tài sản thì có thêm điều kiện: tỷ lệ vốn chủ sở hữu của DN tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

Hoài Anh