Tích cực cải cách thể chế, thủ tục hành chính về hải quan

09:23 | 03/06/2021

(HQ Online) - Ngành Hải quan đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hàng loạt nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Thủ tục hành chính về hải quan được điện tử hóa ở hầu hết các khâu
Thủ tục hành chính về hải quan được đơn giản hơn, minh bạch hơn
Tích cực cải cách thể chế, thủ tục hành chính về hải quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Về hoàn thiện cơ chế chính sách, tháng 5, Tổng cục Hải quan tập trung nguồn nhân lực, thời gian triển khai xây dựng, hoàn thiện các Nghị định, Thông tư quan trọng của Ngành.

Đáng chú ý là: Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Ban cán sự Bộ Tài chính trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp trực tuyến ngày 17/5/2021).

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (hiện đang lấy ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về nội dung dự thảo Nghị định).

Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (đang xây dựng nội dung dự thảo Nghị định).

Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia (ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 4985/BTC-TCHQ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với đề nghị xây dựng Nghị định);...

Đối với công tác cải cách hành chính, triển khai việc cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục Hải quan theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến với một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật...

Thái Bình