Sửa đổi quy định về việc sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cá nhân kinh doanh

15:09 | 17/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang sửa đổi những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Bộ Tài chính đang sửa đổi những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.
Bộ Tài chính mới công bố lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT BTC.

Sửa đổi phương pháp tính thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nội dung hướng dẫn mới tại Thông tư đã đáp ứng việc cải cách công tác quản lý thuế trong thời gian tới, trong đó có hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng: cắt giảm thủ tục hành chính, hiện đại công tác quản lý thuế, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp, chống thất thu thuế, quản lý thuế theo rủi ro.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, sau khi ban hành Thông tư, có một số nội dung đã phát sinh vướng mắc nên cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các đối tượng chịu tác động.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính mới công bố lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 theo hướng: hộ khoán đã được cơ quan Thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo. Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điểm b.4 khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/06/2021 của Bộ Tài chính. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định liên quan đến phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. Theo đó, dự thảo quy định tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở uỷ quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Dự thảo cũng đã bỏ đi quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, đó là: trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Dự thảo cũng sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 9. Theo đó quy định cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Dự thảo đã bỏ đi quy định doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản.

Cụ thể hơn trách nhiệm của các bên

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về trách nhiệm của Tổng cục Thuế. Theo đó, đã bổ sung thêm trách nhiệm xây dựng giải pháp, lộ trình cung cấp thông tin theo hình thức điện tử từ các sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế theo rủi ro, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung thêm trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử. Theo đó, dự thảo quy định trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo uỷ quyền của pháp luật dân sự thì có trách nhiệm cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo quy định của pháp luật như: họ tên người bán hàng; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng qua Sàn; tài khoản ngân hàng của người bán.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau hoặc theo từng lần phát sinh theo yêu cầu của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế hoặc kết nối trực tiếp với cơ quan thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành.

Thùy Linh