Sửa Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế

08:12 | 16/02/2022

(HQ Online) - Để thực hiện Nghị định thư của các nước ASEAN và Công ước HS, Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến hành xây dựng Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) 2022, được chi tiết ở cấp độ 8 số và dựa trên phiên bản HS 2022 của Hệ thống Hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC.

Việt Nam nhập siêu 0,5 tỷ USD trong tháng đầu tiên năm 2022
Tăng cường kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu trong Danh mục CITES
Infographics: Hơn 27 tỷ USD xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu năm 2022
Sửa Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh. Ảnh: T.Bình

Dự kiến danh mục này sẽ đồng bộ các chú giải, mã số và mô tả nhằm thúc đẩy tự do luân chuyển hàng hóa, hội nhập kinh tế trong khu vực. Trên cơ sở Danh mục AHTN 2022 đã được phê duyệt, Bộ Tài chính đã biên soạn dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019. Dự thảo gồm 21 phần, 97 Chương, có tổng số 16.726 dòng hàng bao gồm các cấp độ 4 số, 6 số và 8 số, trong đó có 14.970 dòng hàng giữ nguyên mô tả tiếng Anh so với phiên bản AHTN 2017 và 1.756 dòng hàng mô tả mới.

Việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022 nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi về thương mại và phân loại hàng hóa.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 có quy định: “Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam gồm mã số, tên gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích kèm theo. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa”.

Cụ thể, Danh mục HS của WCO được sửa đổi, bổ sung theo kỳ hạn 5 năm 1 lần nhằm cập nhật các mặt hàng có thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại cho phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp sau phiên bản HS 2017, phiên bản Danh mục HS 2022 đã được WCO xây dựng và phê chuẩn vào ngày 28/6/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. AHTN cũng được định kỳ sửa đổi 5 năm 1 lần trên cơ sở những sửa đổi của Danh mục HS. Trên cơ sở phiên bản Danh mục HS 2022 của WCO, Danh mục AHTN 2022 được các nước ASEAN rà soát, xây dựng chi tiết ở cấp độ 8 số để đáp ứng mục tiêu tạo thuận lợi thương mại trong khu vực.

Hiện nay, qua 10 phiên đàm phán giữa các nước ASEAN, Danh mục AHTN 2022 đã được hoàn thiện. Theo kế hoạch, Danh mục AHTN 2022 cần nội luật hóa dưới hình thức ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Đây là căn cứ pháp lý để Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Danh mục dưới hình thức Thông tư của Bộ Tài chính.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan – cơ quan soạn thảo dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC, việc xây dựng Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022 là cần thiết để cập nhật kịp thời những thay đổi về công nghệ, thương mại và phân loại hàng hóa trên cơ sở sửa đổi, bổ sung danh mục AHTN 2017 hiện hành để phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu thị trường; đảm bảo hài hòa với hệ thống mô tả, chú giải và mã hàng quốc tế giai đoạn mới.

Đồng thời Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022 cũng là cơ sở pháp lý để Bộ Tài chính xây dựng Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MFN), các biểu thuế ưu đãi đặc biệt (FTA) của Việt Nam giai đoạn 2022-2026, phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa khu vực và quốc tế.

Cũng theo đại diện Tổng cục Hải quan, dự thảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản AHTN 2022 sẽ có những thay đổi so với phiên bản AHTN 2017. Trong đó, những dòng hàng đề xuất dịch lại mô tả tiếng Việt (tiếng Anh không thay đổi) để xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực tế phân loại hàng hóa; các dòng hàng còn lại đề xuất sửa đổi nhằm chỉnh lỗi chính tả hoặc dịch lại cho thống nhất trong toàn bộ Danh mục hoặc để sát nghĩa với mô tả tiếng Anh; các dòng hàng có mô tả tiếng Anh mới (dòng hàng mới) bổ sung trong AHTN 2022 so với AHTN 2017...

Ngoài ra ở phần Chú giả pháp lý tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam sẽ tuân theo đúng phiên bản AHTN 2022 và phiên bản HS 2017, áp dụng đối với tất cả các nước tham gia Công ước HS.

Theo đó, Chú giải pháp lý phiên bản 2022 có 172 nội dung mới so với Chú giả pháp lý phiên bản HS 2017 đã được chuyển đổi mô tả tiếng Việt; 50 nội dung bản dịch tiếng Việt đã được sửa đổi so với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC, Thông tư 09/2019/TT-BTC để đảm bảo sát nghĩa dịch thuật.

Đặc biệt, ở Phụ lục 2 dự thảo 6 quy tắc tổng quát về phân loại hàng hóa tuân thủ theo phần tiếng Anh của WCO. Về cơ bản, dự thảo này kế thừa nội dung được quy định tại Thông tư 65/2017/TT-BTC, Thông tư 09/2019/TT-BTC, không thay đổi về phạm vi và nội dung cơ bản, có một số điều chỉnh nhỏ để đảm bảo sát ngôn ngữ tiếng Anh. Các đề xuất sửa đổi này nhằm đảm bảo sát nghĩa tiếng Anh, thuận lợi khi áp dụng, không làm thay đổi bản chất các quy tắc, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết thêm.

Nụ Bùi