Sẽ tổng hợp vướng mắc về định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

11:04 | 29/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết hiện nay Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về vướng mắc có liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũng như vướng mắc có liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công phù hợp với thực tế
Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công
Vướng mắc về sử dụng ngân sách thực hiện xây dựng, cải tạo tài sản công
Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều vướng mắc. 	Ảnh: ST
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp, đánh giá vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 152/2017/NĐ-CP. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính vừa có cáo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV về lĩnh vực tài chính. Đối với nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các quy định về mua sắm tập trung, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cụ thể là tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, trong phạm vi, quyền hạn quản lý Nhà nước, Bộ Tài chính đã thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ ban hành Nghị định theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Hiện nay Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về vướng mắc có liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Tuy nhiên, qua phối hợp với Bộ KH&ĐT về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải pháp vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề nghị sửa đổi khoản 5 Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP.

Về việc này, Bộ Tài chính đang dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 5/8/2022, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung.

Đối với các nội dung khác liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp, đánh giá vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 152/2017/NĐ-CP và đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, dự kiến vào năm 2023.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, theo Bộ Tài chính, ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Hiện nay Bộ Tài chính chưa nhận được các ý kiến chính thức của bộ, ngành, địa phương về vướng mắc có liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Tuy nhiên qua nắm bắt tình hình thực hiện chính sách cho thấy, một số Bộ, cơ quan có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cụ thể như sau, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và Phụ lục kèm theo Quyết định Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg thì có trường hợp theo thiết kế cũ (phòng bé) phòng có 1- 2 người/phòng thì được bố trí 1 máy in, điều này dẫn đến một phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm 9 người có thể có 3 máy in là chưa phù hợp, có thể dẫn đến chênh lệch lớn tiêu chuẩn, định mức giữa các phòng làm việc theo cơ cấu tổ chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, đối với quy định mức giá mua máy tính để bàn và máy tính xách tay, hiện nay chưa quy định rõ mức giá bao gồm bản quyền sử dụng hệ điều hành và phần mềm ứng dụng văn phòng cơ bản của máy vi tính,...

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Trường hợp phát sinh các vấn đề vướng mắc, bất cập, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Hoài Anh