Quy trình thủ tục nhập khẩu, chuyển nhượng ô tô, xe máy thuộc diện ưu đãi, miễn trừ

16:04 | 07/06/2021

(HQ Online) - Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC có nhiều nội dung mới liên quan đến quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Bộ Tài chính đã công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và quy trình thực hiện cũng được hướng dẫn.

Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ngoại giao
5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung
Quy định mới về nhập khẩu, chuyển nhượng xe của đối tượng ưu đãi, miễn trừ
Ô tô nhập khẩu. Ảnh: Hà Phương.
Ô tô nhập khẩu. Ảnh: Hà Phương.

Cụ thể, thủ tục hành chính cấp cục hải quan tỉnh, thành phố có hai thủ tục.

Về thủ tục Cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan Hải quan cấp giấy tạm nhập xe theo Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 27/2021/TT-BTC giao cho chủ xe 2 bản, chuyển Tổng cục Hải quan 1 bản và lưu giữ 1 bản.

Bước 4: Cơ quan Hải quan cập nhật thông tin giấy tạm nhập lên hệ thống và lưu trữ hồ sơ theo quy định

Đối với thủ tục Cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, trình tự thực hiện theo 4 bước.

Bước 1: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan Hải quan cấp giấy chuyển nhượng xe theo Phụ lục V ban kèm Thông tư số 27/2021/TT-BTC giao cho đối tượng đề nghị cấp giấy chuyển nhượng 2 bản để đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam lưu 1 bản; chuyển 1 bản cho Tổng cục Hải quan để báo cáo và giao cho đối tượng nhận chuyển nhượng 1 bản để làm thủ tục chuyển nhượng.

Bước 4: Cơ quan Hải quan cập nhật thông tin giấy chuyển nhượng lên hệ thống và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Về thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan có 3 thủ tục gồm:

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, trình tự thực hiện bao gồm:

Bước 1: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Bước 2: Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu thông tin trên giấy tạm nhập khẩu, hồ sơ hải quan với thực tế hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa thực nhập có sai lệch so với nội dung ghi trên giấy tạm nhập khẩu, chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu có văn bản gửi cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu (kèm các chứng từ liên quan). Cục hải quan nơi cấp giấy tạm nhập khẩu căn cứ văn bản của chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu và chứng từ liên quan để xem xét điều chỉnh nội dung giấy tạm nhập khẩu, ghi nội dung điều chỉnh vào mặt sau giấy tạm nhập khẩu.

Chi cục hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu chỉ thông quan xe tạm nhập khẩu khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chất lượng cấp và đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định

Bước 3: Kết thúc thủ tục thông quan, chi cục trưởng chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận kết quả làm thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, gắn máy vào 2 bản giấy tạm nhập xe và trả cho người khai hải quan 1 bản.

Trường hợp thủ tục hải quan giấy, chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận thông quan trên 3 tờ khai hải quan, đồng thời đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” vào 1 bản tờ khai; trả cho người khai hải quan 1 bản có xác nhận thông quan và 1 bản có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật”, lưu 1 bản tờ khai. Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu sao gửi 1 bản từ bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu (có xác nhận thông quan) cho cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu để theo dõi, quản lý và truyền dữ liệu thông tin về tờ khai về Tổng cục Hải quan để quản lý thông tin tập trung; không cấp tờ khai nguồn gốc đối với xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu;

Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhưng chưa thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Công an và cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe thực hiện xác nhận đã thông quan lên tờ khai hàng hóa nhập khẩu in từ hệ thống và trả cho người khai hải quan để thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành xe tại cơ quan Công an.

Đối với thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, trình tự thực hiện gồm 3 bước.

Bước 1: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam nộp hồ sơ theo quy định tại chi cục hải quan cửa khẩu (chi cục hải quan nơi làm thủ tục tái xuất khẩu).

Bước 2: Căn cứ hồ sơ tái xuất khẩu xe được nộp và thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu (số tờ khai tạm nhập khẩu), chi cục hải quan nơi làm thủ tục tái xuất khẩu thực hiện thủ tục tái xuất khẩu xe theo quy định hiện hành đối với hàng hóa xuất khẩu.

Bước 3: Kết thúc thủ tục tái xuất khẩu, chi cục hải quan nơi làm thủ tục tái xuất khẩu xe có văn bản thông báo đã hoàn thành thủ tục hải quan và sao gửi tờ khai hàng hóa xuất khẩu xe cho cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/xe gắn máy để thực hiện thanh khoản giấy tạm nhập khẩu và lưu hồ sơ theo quy định.

Đối với thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trình tự thực hiện gồm 4 bước.

Bước 1: Đối tượng chuyển nhượng xe thực hiện khai báo theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu số 01-tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy thì kê khai theo mẫu theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP , người khai hải quan khai và nộp 2 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Bước 2: Chi cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ chuyển nhượng theo quy định và đối chiếu với thực tế xe ô tô để thực hiện thủ tục chuyển nhượng (bao gồm việc tính thuế, thu thuế, trừ trường hợp đối tượng mua xe ô tô là đối tượng được tạm nhập khẩu, nhập khẩu xe ô tô miễn thuế theo quy định của pháp luật).

Bước 3: Trả biên lai thu thuế (đối với trường hợp cơ quan Hải quan thu bằng tiền mặt) cho đối tượng làm thủ tục chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng xe ô tô theo quy định của pháp luật để làm các thủ tục đăng ký lưu hành xe; hoặc thu bản chụp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua Kho bạc Nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng từ đối tượng làm thủ tục chuyển nhượng xe ô tô hoặc người được ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan giấy để chuyển nhượng xe ô tô, sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan, chi cục hải quan trả 1 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu cho người khai hải quan.

Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhưng chưa thực hiện việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Công an và cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, thực hiện xác nhận đã thông quan lên tờ khai hàng hóa nhập khẩu in từ hệ thống và trả cho người khai hải quan để thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành xe tại cơ quan Công an.

N.Linh