Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu cần đáp ứng thời gian, chất lượng

14:56 | 14/05/2021

(HQ Online) - Nhằm triển khai các quy định mới liên quan đến công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, ngày 14/5, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị thuộc và trực thuộc lấy ý kiến xây dựng dự thảo Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường chủ trì hội nghị.

5 nhóm vấn đề phân tích phân loại cần lưu ý tại Thông tư 17/2021/TT-BTC
Hiểu rõ về trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Quy định mới về phân loại, phân tích, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chủ trì buổi họp trực tuyến. Ảnh: N.Linh
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chủ trì buổi họp trực tuyến. Ảnh: N.Linh

Không để thời gian thông báo kết quả kéo dài

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, công tác kiểm định hải quan trong thời gian tới cần phải đổi mới để đáp ứng các nhiệm vụ được giao. Cần xem xét thực trạng, đánh giá nguyên nhân để thay đổi cách thức thực hiện, quy trình thủ tục không để thời gian thông báo kết quả phân tích, phân loại kéo dài ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

“Việc đánh giá thực trạng, nguyên nhân cũng nhằm tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, chi phí, máy móc” – Phó Tổng cục trưởng cho biết.

Theo Phó Tổng cục trưởng, việc đổi phương thức hoạt động rất quan trọng trong bối cảnh nhiệm vụ của Cục Kiểm định hải quan sẽ có nhiều thay đổi, vừa thực hiện công tác phân tích để phân loại hàng hóa, vừa thực hiện kiểm vụ kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Để thực hiện việc phân tích để phân loại hàng hóa, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường yêu cầu quy trình phải đáp ứng mục tiêu giảm mẫu phân tích, phân loại hàng hóa; nâng cao hiệu quả phân tích để phân loại đáp ứng thời gian, chất lượng; đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng, tại hội nghị đại diện các đơn vị đã tham gia góp ý cụ thể vào dự thảo Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, trình tự, thủ tục phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nhiều điểm mới.

Chẳng hạn, thẩm quyền ký ban hành Thông báo kết quả phân loại do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ký ban hành.

Mỗi mặt hàng gửi yêu cầu phân tích lập một Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu.

Hồ sơ yêu cầu phân tích phải có tài liệu kỹ thuật. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, đơn vị yêu cầu phân tích ghi rõ lý do hàng hóa không có tài liệu kỹ thuật tại mục 12 Phiếu yêu cầu phân tích.

Cơ quan Hải quan nơi có yêu cầu phân tích gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện nhằm giảm sự tiếp xúc trực tiếp.

Phân định cụ thể trách nhiệm

Triển khai nhiệm vụ phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, tại các cuộc họp trước đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Kiểm định hải quan hoàn thiện Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng quy định rõ những công việc cần phải làm, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị có liên quan.

Trong đó, nội dung quy trình phải đảm bảo công tác phân tích, phân loại được thực hiện độc lập, khách quan; việc phân tích được thực hiện trên các mẫu phân tích và theo yêu cầu phân tích, không phụ thuộc vào các thông tin trên hồ sơ hải quan; mã hóa mẫu đảm bảo kết quả phân tích khoa học, khách quan.

Bộ phận phân loại thuộc Chi cục Kiểm định Hải quan tiếp nhận mẫu, kiểm tra hồ sơ để xác định việc trả lại mẫu trong trường hợp không đủ điều kiện tiếp nhận và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận, căn cứ hồ sơ, tài liệu có liên quan, đưa ra yêu cầu phân tích theo các tiêu chí cụ thể; mã hóa mẫu; chuyển bộ phận phân tích thực hiện. Phân loại mã số hàng hóa trên cơ sở kết quả phân tích, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Bộ phận phân tích thuộc Chi cục Kiểm định Hải quan thực hiện phân tích mẫu đã được mã hóa trên cơ sở yêu cầu, tiêu chí cụ thể, chịu trách nhiệm về kết quả phân tích và chuyển bộ phận phân loại để phân loại.

N.Linh