Nộp tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

09:35 | 08/10/2020

(HQ Online) - Theo quy định hiện hành, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định của cơ quan chức năng thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Được nộp dần số tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng
Rà soát tính tiền chậm nộp thuế đối với trường hợp DN ưu tiên đã hết thời hạn
Nộp lệ phí trước bạ và nộp phạt điện tử như thế nào?

Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading nêu vướng mắc về việc chậm nộp tiền thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, các quy định tại Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 106/2016/QH13 đã quy định rõ.

Cụ thể tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Đối với các khoản nợ tiền thuể phát sinh trước ngày 1/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền được truy thu qua nợ thuế kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 1/7/2016”.

4549-img-0354
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh: Quang Hùng

Cũng tại điểm e khoản 4 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hướng dẫn trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.

Theo Tổng cục Hải quan, với các quy định này, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading xác định phải nộp thuế NK bổ sung theo quy định thì ngoài việc nộp đủ tiền thuế NK bổ sung, công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế NK bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Cách tính số tiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 66 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT- BTC của Bộ Tài chính.

Nụ Bùi