Nghị định 18: Bổ sung quy định đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất và gia công

16:45 | 25/04/2021

(HQ Online) - Nghị định 18/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 134) hướng dẫn quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, với các quy định nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư tại Việt Nam, trong đó có quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Nghị định 18: Nới rộng quy định miễn thuế
Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Siết chặt quản lý hàng gia công, sản xuất XK
Nghị định 18/2021/NĐ-CP cụ thể hoá quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP may Sông Hồng. 	Ảnh: H. Nụ
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP may Sông Hồng. Ảnh: H. Nụ

Tại Điều 12 Nghị định 134 không quy định đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy. Nghị định 18 đã bổ sung quy định về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đã thực tế tiêu huỷ tại Việt Nam cũng được miễn thuế nhập khẩu để thống nhất với quy định về hàng gia công.

Nghị định 18 bổ sung quy định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định của pháp luật hải quan được miễn thuế nhập khẩu để xử lý thống nhất với quy định về hàng gia công.

Cụ thể người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất) để sản xuất, gia công lại cũng được miễn thuế.

Đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu nhấn mạnh, quy định này nhằm đảm bảo đối xử bình đẳng giữa loại hình sản xuất và gia công theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng cũng đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận, lợi dụng loại hình gia công để nhập khẩu miễn thuế hàng hóa không đúng mục đích. Quy định này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ, phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quy định này được cụ thể hóa nhằm xử lý vướng mắc phát sinh trong thực tế thời gian qua.

Khi áp dụng quy định này vào thực tế, đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu lưu ý các doanh nghiệp về điểm a1, a2 khoản 1, Điều 12, người nộp thuế phải tham gia hoạt động sản xuất, người gia công lại chỉ được gia công một hoặc một số công đoạn. Cũng tại điểm a3 quy định người nộp thuế chỉ được giao một phần hàng hóa nhập khẩu (nguyên liệu, vật tư) để thuê gia công toàn bộ các công đoạn.

Đại điện Cục Thuế xuất nhập khẩu nêu ví dụ, nếu nhập khẩu 100m vải chỉ được mang đi khoảng 40m (một phần) để thuê may thành quần áo hoàn chỉnh. 60m vải còn lại người nhập khẩu phải tự may thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Đồng thời, ở quy định này, người nộp thuế được thuê gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc nước ngoài.

Nghị định 18 đã bổ sung quy định điểm b, khoản 2 Điều 12 Nghị định 134 người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức khác thuộc sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông gia công lại sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công nhằm đảm bảo quản lý hàng giao gia công lại của công ty mẹ, công ty con phù hợp với quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về việc “Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó”.

Nghị định 18 cũng sửa đổi, bổ sung quy định người nộp thuế nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài thì hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu và áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại Việt Nam thống nhất với quy định về hàng gia công. Ngoài ra, Nghị định 18 còn làm rõ trách nhiệm của người nộp thuế phải quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế.

Song song với đó, Nghị định 18 bổ sung quy định về xử lý thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng sản phẩm không được xuất khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu dư thừa không xuất khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp thuế với cơ quan Hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới (trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này) để phù hợp với khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu nhấn mạnh, Nghị định 18 không chỉ bổ sung các quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu phi thuế quan mà còn bổ sung quy định người xuất khẩu tại chỗ phải thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ để áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, đảm bảo quản lý chặt chẽ tờ khai xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ, nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế và đảm bảo minh bạch về thủ tục hải quan.

Ngoài ra, bổ sung quy định sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký theo loại hình gia công được miễn thuế nhập khẩu để phù hợp với quy định tại tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nhưng nếu người khai hải quan đăng ký loại hình khác thì phải nộp thuế.

Nụ Bùi