Không được miễn thuế nếu đăng ký tờ khai nhập hàng trước ngày thông báo Danh mục miễn thuế

08:33 | 14/06/2021

(HQ Online) - Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Nai liên quan đến miễn thuế NK theo Danh mục miễn thuế của Công ty CP Mặt trời đỏ Bình Thuận.

Hướng dẫn thực hiện Danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền
Chỉ được thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế khi đã hoàn thành thủ tục hải quan

Tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK.

Hải quan Đồng Nai chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch Covid-19
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Đồng Nai.

Cũng tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Trường hợp quy định tại các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến NK với cơ quan Hải quan.

Khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa NK miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

Theo đó, chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa NK miễn thuế đầu tiên.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp DN đăng ký tờ khai NK hàng hóa trước ngày thông báo Danh mục miễn thuế thì không được miễn thuế NK.

Nụ Bùi