Infographics: Tình hình phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022

09:09 | 05/10/2022

(HQ Online) - Ước đến hết tháng 9/2022, cả nước vẫn còn 31/51 Bộ và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt dưới 40%.

Infographics: Tình hình phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022

Thuỳ Linh - Phương Anh