Hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10:26 | 09/02/2022

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026 đối với tổ chức.

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài với hộ kinh doanh trong năm 2022
Hướng dẫn mới về mức thu, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản
Thụ hưởng chính sách hỗ trợ thuế, phí: Cần sự chủ động của doanh nghiệp
Ảnh: Internet.
Các tổ chức có phát sinh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ thực hiện nộp tờ khai thuế. Ảnh: Internet.

Theo Cục Thuế Hà Nội, căn cứ quy định tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP, tổ chức có phát sinh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu đối với chu kỳ ổn định 2022-2026 đảm bảo quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế như sau:

Đối với kê khai lần đầu khi phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn nộp thuế sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với kê khai năm đầu tiên chu kỳ ổn định 5 năm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 1/1 năm đầu tiên chu kỳ ổn định 5 năm. Thời hạn nộp thuế sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Với kê khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. Thời hạn nộp thuế sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với kê khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế. Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Trong chu kỳ ổn định, nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp thì sẽ không phải kê khai lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn nộp thuế từ năm thứ hai trở đi trong chu kỳ ổn định là ngày 31/10.

Thùy Linh