Hoàn thiện pháp lý về quản lý sử dụng tài sản khoa học công nghệ của Nhà nước

08:16 | 29/11/2022

(HQ Online) - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP (Nghị định 70) quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước đã phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc cần sửa đổi, khắc phục.

Hướng dẫn mới về thuế liên quan đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Nhiều tiềm năng phát triển mạng lưới doanh nghiệp khoa học công nghệ
Hoàn thiện pháp lý về quản lý sử dụng tài sản khoa học công nghệ của Nhà nước
Việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết. Ảnh: ST

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 70 là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc thực hiện quản lý, xử lý đối với loại tài sản này. Qua thực hiện rà soát các quy định tại Nghị định 70 và tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương cho thấy, việc triển khai Nghị định 70 đã thu được những kết quả ban đầu, song vẫn còn tồn tại, vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Nghị định 70 được áp dụng đối với tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định; chưa có quy định xử lý đối với tài sản không đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài sản cố định. Về xử lý tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp, qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và thực tế phát sinh cho thấy, nhiều trường hợp tổ chức, chủ trì thực hiện nhiệm vụ không có nhu cầu được giao tài sản hoặc giao quyền sử dụng tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp mà không có quy định giao tài sản cho đối tượng khác. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (không phải là tổ chức, cá nhân chủ trì) lại có nhu cầu nhận giao tài sản để quản lý, sử dụng, khai thác theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Từ thực tế còn nhiều tồn tại, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 70, Bộ Tài chính cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 70 là điều cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước. Hiện Bộ Tài chính đang có tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 70. Theo dự thảo Nghị định, về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 70 bổ sung quy định: tài sản là kết quả của thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước thuộc trường hợp quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này.

Dự thảo Nghị định cũng có những sửa đổi, bổ sung về giao tài sản là kết quả của thực hiện nhiệm vụ KHCN để phù hợp với thực tiễn. Đối với nhiệm vụ KHCN ngân sách cấp, dự thảo Nghị định bổ sung quy định giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng kết quả của thực hiện nhiệm vụ KHCN được xác định cụ thể tại quyết định giao nhiệm vụ KHCN của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về KHCN. Trường hợp chưa xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ KHCN hoặc có sự thay đổi về đối tượng thụ hưởng thì việc xử lý tài sản được thực hiện như sau: giao quyền sử dụng theo hình thức ghi tăng tài sản cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức được giao quyền sử dụng thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về tài sản công và pháp luật có liên quan. Như vậy, Dự thảo đã bỏ quy định giao quyền sử dụng cho các đối tượng này để nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu như quy định tại Nghị định 70…

Trước đó, trước thực trạng còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu đẩy mạnh công tác này. Bộ Tài chính yêu cầu, khi nhiệm vụ kết thúc, các tổ chức, cá nhân chủ trì phải bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý kết quả sử dụng, thương mại hóa.

Thu Hiền