Đề xuất sửa đổi nguyên tắc quản lý và phương án điều hành ngân quỹ nhà nước

16:20 | 08/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 24/2016/NĐ-CP để phù hợp với nguyên tắc quản lý cũng như phương án điều hành ngân quỹ nhà nước.

0429-7-kbnt2019
Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều quy định để phù hợp với nguyên tắc quản lý cũng như phương án điều hành ngân quỹ nhà nước. Ảnh:Thùy Linh

Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước đang là hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai đang gặp một số tồn tại, vướng mắc. Cụ thể, về nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước. Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa quy định cụ thể nguyên tắc sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Trong khi đó, quy định của Pháp lệnh ngoại hối, chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam là “thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam”. Đồng thời “Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi toàn bộ ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”; “Thủ tướng Chính phủ quy định mức ngoại tệ Bộ Tài chính được giữ lại từ nguồn thu ngân sách để chi các khoản chi ngoại tệ thường xuyên của ngân sách nhà nước. Số ngoại tệ còn lại Bộ Tài chính bán cho Dự trữ ngoại hối nhà nước tập trung tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” (khoản 1, 2 Điều 35). Do vậy, cần bổ sung nguyên tắc việc sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Để phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 24/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung khoản 4 vào Điều 4 theo nguyên tắc: “việc sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được thực hiện bằng Đồng Việt Nam".

Cùng với đó, hiện nay, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP cũng đang có vướng mắc về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ nhà nước. Theo đó, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định: định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý (đối với phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý) hoặc trước ngày 20 tháng 12 năm trước (đối với phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm), Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý/năm sau; Bộ Tài chính phê duyệt trước ngày 1 tháng đầu quý sau hoặc trước ngày 1/1 của năm sau.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, để xây dựng phương án điều hành quý/năm sau thì cần phải đánh giá lại tình hình thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước quý/năm hiện hành, đặc biệt là tình hình thu, chi ngân sách nhà nước. Song, trên thực tế, các khoản thu ngân sách nhà nước thường được nộp vào cuối tháng. Vì vậy, dẫn đến việc đánh giá tình hình thực hiện ngân quỹ nhà nước quý hiện hành chưa sát (do chưa có số liệu thu, chi ngân quỹ nhà nước sát đúng) hoặc phải thực hiện chậm hơn so với quy định.

Để phù hợp với thực tiễn về tổng hợp, phân tích số liệu về thu, chi ngân sách nhà nước và đảm bảo tính khả thi về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ nhà nước, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP , Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ nhà nước tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP theo hướng: đối với phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý: Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính “chậm nhất ngày 1 của tháng đầu quý”, Bộ Tài chính phê duyệt “chậm nhất ngày 5 của tháng đầu quý”; đối với phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm: Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính “chậm nhất ngày 1 tháng 1 của năm”, Bộ Tài chính phê duyệt “chậm nhất ngày 5 tháng 1 của năm”.

Thùy Linh