Chặn lãng phí

10:06 | 27/09/2022

(HQ Online) - Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” của Quốc hội mới đây đã chỉ ra một trong những kết quả nổi bật trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tập trung triệt để tiết kiệm những khoản chi, tăng cường huy động tất cả các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

Đừng để lãng phí các gói hỗ trợ
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Xử nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chặn lãng phí

Một số cơ quan như: Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra các sai phạm chủ yếu qua công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các tổ chức, cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư, xây dựng; đất đai; khai thác tài nguyên, khoảng sản; xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước...

Bên cạnh đó, nhiều chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hình thức, máy móc, không mang lại kết quả thực tế. Hầu hết các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các bộ, ngành, địa phương ban hành giống nhau, có một số chỉ tiêu, mục tiêu được áp dụng rập khuôn, đơn cử như chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% không phù hợp với ngành giáo dục và y tế, trong bối cảnh hai ngành này đang thiếu nhân lực. Trong khi đó, thể chế và hệ thống pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hệ thống pháp luật liên quan; công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm… chưa kịp thời, còn sơ hở dễ gây ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Lấy ví dụ, qua công tác Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 960 văn bản quy phạm pháp luật; Thanh tra Chính phủ kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 27.374 văn bản liên quan chế độ, định mức, tiêu chuẩn ở nhiều lĩnh vực như: đầu tư, quản lý đất đai, cổ phần hóa, cơ chế tự chủ tài chính…

Nhìn thẳng thực tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là yêu cầu bắt buộc nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tập trung cơ cấu lại ngân sách nhà nước; siết chặt kỷ cương - kỷ luật tài chính, thực hiện tốt chính sách tài khóa, kiểm soát chặt chẽ bội chi... Đồng thời, các bộ, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm việc công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý theo quy định.

Mai Ka