Tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp

14:24 | 11/05/2022

(HQ Online) - Liên quan đến vấn đề tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ, cơ quan chức năng gồm Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có những chỉ đạo yêu cầu các DN, đơn vị liên quan tuân thủ các quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp. Các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ, cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời sai đối tượng, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bất động sản, chứng khoán dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Hoàn thiện khung pháp lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính, UBCKNN yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp phát hành TPDN. Ảnh: ST

Rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp

Ngay từ tháng 9/2021, UBCKNN đã có Công văn số 5225/UBCK-QLKD về việc nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Trước những sai phạm nghiêm trọng trên thị trường TPDN dẫn tới một số cá nhân bị khởi tố điều tra trong thời gian qua, Bộ Tài chính mới đây cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 25/4/2022 việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường TPDN phát hành riêng lẻ. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký TPDN riêng lẻ, ngày 29/4/2022, UBCKNN có Công văn số 2488/UBCK-QLKD về việc yêu cầu các công ty chứng khoán tiếp tục thực hiện các nội dung quan trọng liên quan đến hồ sơ chào bán trái phiếu để đảm bảo; đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Theo đó, đối với hồ sơ chào bán trái phiếu, UBCKNN yêu cầu rà soát chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và pháp luật chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát của mình. Đối với các hợp đồng tư vấn đang triển khai, phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng các thành phần hồ sơ cung cấp, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ về tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trước khi phát hành. Đồng thời, theo UBCKNN, hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán chịu sự quản lý, giám sát của UBCKNN, tổ chức tư vấn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ cho UBCKNN. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu tuân thủ quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đối với việc tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, UBCKNN yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với doanh nghiệp phát hành; công bố đầy đủ, chính xác thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản công bố thông tin chào bán trái phiếu đã được phê duyệt và chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời sai đối tượng nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với việc đăng ký, lưu ký trái phiếu, UBCKNN yêu cầu rà soát toàn bộ các TPDN đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15/4/2022, báo cáo về HNX trước ngày 5/5/2022. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ quy định về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng TPDN phát hành riêng lẻ, rà soát, lưu trữ hồ sơ về xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán, Điều 4, 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ trong đăng ký, lưu ký trái phiếu cũng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, từ tháng 9/2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ có 4 công điện chỉ đạo về việc tăng cường quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra thị trường chứng khoán, thị trường TPDN (Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 3/12/2021, Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 30/3/2022, Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7/4/2022, Công điện số 311/CĐ-TTg ngày 11/4/2022 về tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động thị trường TPDN và các biện pháp ổn định thị trường). Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có 3 công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý giám sát, kiểm tra tình hình thị trường TPDN.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính đưa ra các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan để các nhà đầu tư khi tham gia có sự lựa chọn, cân nhắc, chịu trách nhiệm về việc đầu tư của mình. Đồng thời, các nhà phát hành phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về vấn đề phát hành, tránh thao túng giá trên thị trường. Đối với các công ty kiểm toán đảm bảo báo cáo kiểm toán đúng và chính xác nhất.

“Nói cách khác là chúng tôi áp dụng đồng bộ cả biện pháp trực tiếp và gián tiếp. Các công ty kiểm toán trực tiếp kiểm tra công tác kiểm toán của những đơn vị phát hành và cũng kiểm tra lại những công ty kiểm toán đã kiểm toán các doanh nghiệp. Nếu phát hiện sai phạm sẽ rút giấy phép và xử lý các đơn vị kiểm toán độc lập thiếu trách nhiệm để xảy ra sai sót”, Bộ trưởng khẳng định.

Hoài Anh