Tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công và tài sản công

21:05 | 26/03/2023

(HQ Online) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đề ra tại Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 của Bộ Tài chính.

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Rốt ráo giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Sự hợp tác hiệu quả của các cơ quan báo chí góp phần vào thành công của Bộ Tài chính
Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chống lãng phí.
Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chống lãng phí. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030, phong trào thi đua gồm nội dung: thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, Bộ Tài chính yêu cầu tập trung chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách tài chính phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, làm cơ sở để tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công và tài sản công.

Đồng thời, thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước và của Bộ Tài chính, coi tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi tập thể, cá nhân; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng.

Các đơn vị thi đua lao động sáng tạo, đảm bảo thời hạn kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng theo đúng Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước, trong đó bao gồm các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng tại hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, thi đua tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, nguyên vật liệu, kinh phí, chung sức xây dựng các công trình công cộng; tự giác chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trên địa bàn cư trú.

Hoài Anh