Thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước

19:45 | 30/03/2023

(HQ Online) - Tại Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 của Bộ Tài chính vừa được ban hành, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thi đua thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị.

Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên
Bộ Tài chính thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí
Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản
Phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 phải đảm bảo nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  	Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST

Theo Kế hoạch, phong trào thi đua gồm 2 nội dung: thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, quy định nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đơn vị thi đua thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm việc mua sắm tập trung theo quy định; các quy định về công khai, minh bạch... trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch nêu rõ, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị. Ngoài ra, thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian làm việc, thời gian lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2025; giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

Căn cứ các nội dung trên và tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng, hoàn thiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.

Hoài Anh