Sửa Luật Giá: Nâng cao năng lực doanh nghiệp hành nghề thẩm định giá

07:40 | 03/08/2022

(HQ Online) - Việc sửa các quy định liên quan đến hoạt động thẩm định giá tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ góp phần kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, giúp các doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao hơn. Đồng thời quản lý nhà nước về lĩnh vực này chặt chẽ hơn.

Sửa Luật Giá: Ưu tiên áp dụng Luật Giá nếu bất đồng quy định
Sửa Luật Giá: Ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong hoạt động thẩm định giá
Sửa Luật Giá: Nâng cao năng lực doanh nghiệp hành nghề thẩm định giá
Cơ quan quản lý nhà nước thời gian tới tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá.

Nâng cao tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho Luật Giá (sửa đổi), trong đó đã sửa đổi những bất cập tồn tại của Luật Giá hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nghề thẩm định giá, hạn chế việc cho thuê, cho mượn thẻ thẩm định viên về giá.

Về số lượng thẩm định viên về giá, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định, doanh nghiệp khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có 5 người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp (thay vì 3 người như trong Luật Giá hiện hành). Chi nhánh doanh nghiệp phải có ít nhất 3 thẩm định viên về giá (thay vì 2 người).

Bàn luận về nội dung này, ThS. Đinh Thị Hà, Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam cho rằng, việc quy định tăng số lượng thẻ thẩm định viên tối thiểu đối với doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh DN thẩm định giá sẽ phần nào giảm bớt được doanh nghiệp siêu nhỏ và góp phần nâng cao chất lượng doanh nghiệp thẩm định giá.

“Thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp thẩm định giá thường xuyên thay đổi người đại diện theo pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp này cũng như kiểm soát chất lượng hoạt động của chính doanh nghiệp. Việc quy định thời gian tối thiểu 1 năm để được tiếp tục là người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá khác sẽ phần nào khắc phục được tình trạng nêu trên. Đồng thời, việc yêu cầu cao hơn đối với người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thẩm định giá là phải có ít nhất 36 tháng làm thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật nhằm hạn chế tình trạng quản lý kém, trình độ chuyên môn yếu của một số đại diện pháp luật”, bà Đinh Thị Hà nhận định.

Bên cạnh đó, việc quy định vốn điều lệ tối thiểu và số vốn góp của các cổ đông là thẩm định viên cũng nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp thẩm định giá. Có doanh nghiệp đã góp ý, cần quy định vốn điều lệ nhằm góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp thay vì phát triển về số lượng. Quy định như trên nhằm tạo điều kiện để phát triển nghề bền vững, có thể tăng mức vốn điều lệ hoặc quy định đối với vốn kinh doanh để quản lý tốt hơn số doanh nghiệp thẩm định giá.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, nghề thẩm định giá cần phải được tiếp tục củng cố và có bước tiến bộ vượt bậc thì mới có thể đáp ứng được sự phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá đầy đủ và đồng bộ; nghiên cứu sửa đổi Luật Giá về thẩm định giá, các văn bản hướng dẫn để kiện toàn các quy định nhằm ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong hoạt động thẩm định giá.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ rà soát, hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá, đảm bảo phù hợp với điều kiện của Việt Nam và các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế; tiếp tục củng cố và hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá làm cơ sở tham chiếu khi thực hiện thẩm định giá…

Đáng chú ý, Cục Quản lý giá cho biết, cơ quan quản lý sẽ tăng cường hoạt động quản lý kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá; thực hiện nghiêm, kịp thời việc xử lý thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá đang ngày càng có vị trí quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về thẩm định giá. Đây là một chức năng quản lý đặc biệt quan trong đối với một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và có tính chuyên môn nghiệp vụ sâu và phức tạp như hoạt động thẩm định giá. Vì vậy, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá đang là đòi hỏi, yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Thùy Linh