Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính

17:39 | 19/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Dự thảo Nghị định gồm 8 chương và 49 Điều.

Cơ chế tài chính hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã
Hướng dẫn điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ đồng
Xây quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính
Tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, về nguyên tắc, việc ban hành Nghị định tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, do đó dự kiến sẽ quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và quy định về nguyên tắc đối với các hoạt động nghiệp vụ (cho vay, ủy thác, nhận ủy thác) và chế độ quản lý tài chính của Quỹ. Trên cơ sở quy định tại Nghị định, các bộ, ngành theo nhiệm vụ được phân công sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để Quỹ triển khai thực hiện.

Về địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của Quỹ Hỗ trợ nông dân, dự thảo quy định Quỹ Hỗ trợ nông dân là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc cơ quan Hội nông dân các cấp, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định này.

Quỹ Hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân là tạo nguồn lực, điều kiện, công cụ để đoàn kết, tập hợp, phát triển, nâng cao chất lượng hội viên nông dân; Hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống nông dân. Đồng thời thúc đẩy hoạt động công tác Hội nông dân và phong trào nông dân.

Điều kiện để được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, người đại diện vay vốn, người vay vốn phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Người đại diện vay vốn, người vay vốn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi Quỹ cho vay vốn; Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh được Quỹ Hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết và phương án vay vốn phải được xây dựng thành dự án nhóm hộ nông dân.

Thời hạn cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với khách hàng được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng theo quy định tại quy chế cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Thời gian cho vay cụ thể đối với từng dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng do Quỹ Hỗ trợ nông dân xem xét, quyết định.

Hoài Anh