Quản tiền công đức

10:25 | 07/02/2023

(HQ Online) - Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước hiện nay có gần 9.000 lễ hội; trong đó có khoảng 7.000 lễ hội dân gian truyền thống, gần 1.400 lễ hội tôn giáo, hơn 400 lễ hội lịch sử, cách mạng, ngoài ra có gần 30 lễ hội du nhập từ nước ngoài.

Quy định minh bạch tiền công đức, tài trợ không gây cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng
Quy định mới về quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về di tích, cả nước có trên 10.000 di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, gần 4.000 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia, 123 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, có trên 40.000 di tích đã được kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, hình ảnh những dòng người chen kín các khu tâm linh, thờ tự xuất hiện ở nhiều vùng miền trên cả nước. Những hình ảnh này đã trở thành quen thuộc từ nhiều năm nay, chỉ khác chút ít ở 2 năm vừa qua khi xã hội phải thực hiện giãn cách do đại dịch Covid-19. Bên cạnh các giá trị về du lịch, văn hóa truyền thống, phía sau hoạt động tôn giáo tín ngưỡng này còn có những mặt trái nhất định. Trong đó, có việc quản lý tiền công đức, tài trợ cho các di tích, nơi thờ tự cũng như hoạt động lễ hội liên quan. Thực tế cho thấy, số tiền này ở một số nơi là con số rất lớn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tình trạng thương mại hóa và lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh doanh đâu đó xuất hiện, không ít nơi tồn tại hiện tượng mê tín dị đoan, “buôn thần, bán thánh”, có nơi xảy ra tranh chấp trong việc quản lý số tiền này. Do đó, trên khía cạnh tài chính, vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Nhìn thẳng thực tế, Thông tư số 04/2023/TT-BTC đã tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần quản lý minh bạch tiền công đức, tài trợ, đồng thời không gây cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Thông tư 04 quy định cụ thể những vấn đề như: Mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích, nếu tiếp nhận tiền mặt cần cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức (nếu có), định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận. Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ đối với di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, là cơ sở tín ngưỡng hay di tích thuộc sở hữu tư nhân...

Thực hiện tốt Thông tư 04, chúng ta hy vọng nguồn tiền công đức, tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội sẽ được quản lý chặt chẽ. Việc sử dụng nguồn tiền này sẽ được công khai, minh bạch, hiệu quả hơn. Đó cũng chính là một khía cạnh làm cho hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động lễ hội của chúng ta thêm nề nếp, văn minh.

Văn Bắc