Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

14:08 | 06/12/2022

(HQ Online) - Định hướng đến năm 2030, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra và thanh tra chuyên ngành thông qua môi trường số và hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2030.

Kho bạc Nhà nước: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm
Nâng cao chất lượng báo cáo đầu vào để hoàn thiện báo cáo tài chính nhà nước
Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên hơn 682 nghìn tỷ đồng
KBNN sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống thanh tra kiểm tra chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới.  	Ảnh: Thùy Linh
KBNN sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống thanh tra kiểm tra chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ảnh: Thùy Linh

Trung bình mỗi năm thực hiện được 1.359 cuộc kiểm tra nội bộ

Theo thống kê của KBNN, tính từ năm 2014 đến nay, hệ thống KBNN thực hiện được gần 10.876 cuộc kiểm tra nội bộ. Trung bình mỗi năm, hệ thống KBNN thực hiện được 1.359 cuộc kiểm tra. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị hoặc khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tự kiểm tra đã được các đơn vị chú trọng quan tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục. Không chỉ đảm bảo hoàn thành về số lượng mà chất lượng các cuộc kiểm tra luôn được các đơn vị chú trọng quan tâm. Với cách làm gắn trách nhiệm của cán bộ kiểm tra với việc phát hiện các sai sót, vi phạm tại đơn vị đã giúp chất lượng các cuộc kiểm tra đã được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các sai sót, vi phạm tại đơn vị được kiểm tra đã được phát hiện, qua đó có những biện pháp chấn chỉnh và khắc phục kịp thời.

Trong công tác giám sát nội bộ, từ cuối năm 2020, KBNN đã triển khai Tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT). Thông qua tiện ích này, công chức TTKT tại các đơn vị KBNN và KBNN tỉnh, thành phố được quyền tra cứu dữ liệu trên dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường thì cảnh báo cho các đơn vị trong hệ thống KBNN, hoặc lên kế hoạch để kiểm tra định kỳ, đột xuất… KBNN đã thiết lập các tiêu chí phục vụ cho hoạt động giám sát trên tiện ích tra cứu đối với nội dung giám sát thực hiện "Tiếp nhận hồ sơ" trên dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo không muộn hơn 8 giờ làm việc theo quy định; giám sát những hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến bị trả lại nhiều lần; hồ sơ quá hạn xử lý theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

KBNN phân quyền cho KBNN cấp tỉnh chủ động giám sát việc chấp hành quy định về tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến ngay trên Tiện ích tra cứu. Đồng thời, KBNN thực hiện kết xuất dữ liệu Điện tra soát thanh toán với ngân hàng, dữ liệu về sử dụng chứng thư số từ máy chủ của KBNN để phối hợp cùng KBNN cấp tỉnh giám sát từ xa về chấp hành Điện tra soát, bảo mật quản lý, sử dụng chứng thư số. Mục đích là để chấn chỉnh lề lối làm việc và cảnh báo rủi ro có thể xảy ra tại KBNN các cấp. Đây là cách làm mới trong hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ KBNN, đánh dấu bước khởi đầu cho mục tiêu thực hiện điện tử hóa công tác TTKT, hướng tới TTKT thông qua môi trường điện tử, môi trường số và hệ thống thông tin của KBNN, phù hợp với lộ trình thực hiện KBNN điện tử, hướng tới KBNN số.

Riêng đối với công tác thanh tra chuyên ngành, qua 6 năm triển khai thực hiện (2016 - 2022), toàn hệ thống đã triển khai gần 1.665 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành 295 quyết định xử phạt với số tiền trên 1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính trên 68 tỷ đồng. Đến nay, các cuộc thanh tra chuyên ngành đã dần được mở rộng đối tượng thực hiện đối với đơn vị lớn, phạm vi nội dung thanh tra toàn diện hơn. Qua thanh tra chuyên ngành đã nâng cao vai trò, vị trí của KBNN, đồng thời góp phần giúp các đơn vị sử dụng ngân sách ý thức được việc chi tiêu ngân sách hợp lý, đúng tiêu chuẩn, chế độ, không chi sai mục đích, không để thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

Nâng cấp chương trình ứng dụng phục vụ cho TTKT

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 là nâng cao vị thế, vai trò hoạt động TTKT trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KBNN; hiện đại hóa công tác TTKT, xây dựng hệ thống TTKT chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2030.

Theo ông Đinh Mạnh Tuấn, Vụ trưởng Vụ TTKT thời gian tới, KBNN xác định trọng tâm, trọng điểm thanh tra chuyên ngành của KBNN trên cơ sở đánh giá rủi ro và mức độ phát triển chức năng kiểm toán nội bộ tại các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra và thanh tra chuyên ngành thông qua môi trường số và hệ thống thông tin. KBNN cũng sẽ kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phát triển chức năng kiểm soát rủi ro; xây dựng quy chế và thực hiện kiểm toán nội bộ KBNN. Đồng thời tư vấn, hỗ trợ việc phát triển chức năng kiểm toán nội bộ về tài chính - ngân sách tại các bộ, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách và các địa phương.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 cũng đã xác định mục tiêu đổi mới phương thức kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi đôi với kiểm soát rủi ro, tăng cường thanh tra, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Theo ông Đinh Mạnh Tuấn, để thực hiện thành công mục tiêu trên, KBNN sẽ rà soát sửa đổi quy chế, quy trình kiểm tra nội bộ, đảm bảo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm tra trong điều kiện các hoạt động KBNN thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin.

Cùng với đó, trong công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN sẽ nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá theo mức độ rủi ro đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời, nghiên cứu để từng bước mở rộng nội dung thanh tra chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thu ngân sách nhà nước như: triển khai thu phí trên các tài khoản tạm thu của các đơn vị thu phí tại ngân hàng thương mại, hoạt động quyết toán số dư ngân quỹ nhà nước cuối ngày tại hệ thống ngân hàng thương mại…

Đặc biệt, KBNN sẽ nghiên cứu nâng cấp chương trình ứng dụng phục vụ cho TTKT đảm bảo cho việc vận hành, khai thác triệt để nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Tabmis), thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng, phối hợp thu ngân sách tập trung (TCS)…, tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu sẵn có trên các chương trình nghiệp vụ của KBNN.

Thùy Linh