Kiện toàn bộ máy, phát triển nhân lực để thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030

15:53 | 14/03/2023

(HQ Online) - Trong những năm qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong việc tinh gọn bộ máy gắn với cải cách quy trình nghiệp vụ đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, đáp ứng tốt cho việc phục vụ các đơn vị và cá nhân giao dịch với KBNN các cấp.

Giải pháp trước mắt được Kho bạc Nhà nước đưa ra để cải thiện chất lượng BCTCNN là ưu tiên hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo đầu vào. 	Ảnh: TL
KBNN luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: TL

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

KBNN cho biết, từ năm 2015 đến nay, hệ thống KBNN đã thực hiện 3 đợt rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và đã cắt giảm được được 2.332 đầu mối, trong đó cắt giảm 1 đơn vị sự nghiệp tương đương cấp vụ, cục; 260 đơn vị cấp phòng; 73 KBNN cấp huyện; 1.998 cấp tổ đội. Đồng thời, đã sắp xếp, bố trí cắt giảm được hơn 650 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương; cắt giảm hơn 2.600 vị trí lãnh đạo cấp tổ (đội).

Việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế của KBNN được thực hiện đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và hiện đại hóa công nghệ quản lý; tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị dự toán và các chủ đầu tư có quan hệ giao dịch với KBNN, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức chung cho toàn xã hội và giúp hệ thống KBNN tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy và con người.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để KBNN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ mới liên quan đến việc hoàn thành nền tảng Kho bạc số và xây dựng Kho bạc số; liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước; chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi ngân sách nhà nước theo thời gian thực; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro đặt nền tảng cơ bản cho việc triển khai Chiến lược phát triển của KBNN đến năm 2030.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, cải cách và hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trong quản lý, công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức hệ thống KBNN cũng được rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, quy định về quản lý cán bộ, như: tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá, phân loại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm… theo phương thức quản lý nguồn nhân lực hiện đại dựa trên năng lực.

Theo KBNN, việc giao và sử dụng biên chế trong các đơn vị KBNN được thực hiện thống nhất, theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính đồng thời đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao. Đến nay, đã cắt giảm được 1.840 biên chế (đạt tỷ lệ 11,8%) của hệ thống KBNN so với năm 2015, vượt mức 10% theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

KBNN cũng luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua việc thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn và kế hoạch cụ thể từng năm, kết hợp nhiều phương thức và hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức hệ thống.

Đáng chú ý, nhận thức được tầm quan trọng của công tác luân chuyển, điều động chính là một trong những hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, thuộc đối tượng cán bộ nguồn, cán bộ thuộc diện quy hoạch, KBNN đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gắn liền với công tác sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy ở cả 3 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện): luân chuyển, điều động từ KBNN tỉnh này sang KBNN tỉnh khác, luân chuyển, điều động từ Trung ương về địa phương và ngược lại. Tính đến nay, đã có hàng chục lượt giám đốc, phó giám đốc KBNN cấp tỉnh, vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương, hàng ngàn lượt công chức là trưởng phòng, giám đốc KBNN cấp huyện đã được luân chuyển, luân phiên để đào tạo, bồi dưỡng.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực

Thời gian tới, KBNN sẽ nghiên cứu thí điểm từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp (tại trung ương là cấp xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức điều hành; tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện) theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với lộ trình phù hợp, đảm bảo hoạt động của Kho bạc Nhà nước và việc giao dịch của các tổ chức, cá nhân với KBNN được thuận lợi.

KBNN cũng sẽ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động KBNN theo vị trí việc làm, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tính chuyên nghiệp cao, có trình độ, kỹ năng, có năng lực sáng tạo dựa trên cơ chế cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và đề bạt nhằm đáp ứng yêu cầu công vụ và các định hướng cải cách đến năm 2030, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước. Tăng cường sử dụng các nguồn lực bên ngoài và thực hiện tinh giản biên chế.

Đặc biệt, việc phát triển đội ngũ lãnh đạo KBNN các cấp, đội ngũ công chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách tại trung ương có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của hệ thống KBNN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động KBNN tại từng cấp, từng đơn vị, phù hợp với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức quản lý.

Đồng thời, KBNN cũng sẽ cải thiện môi trường làm việc và chủ động triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện và thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo và khơi dậy tinh thần cống hiến trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Thùy Linh