Kho bạc Nhà nước tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng

09:44 | 04/11/2022

(HQ Online) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước các cấp đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng.

Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm
Kho bạc Nhà nước yêu cầu kiểm soát các khoản chi chặt chẽ, an toàn
Giải pháp trước mắt được Kho bạc Nhà nước đưa ra để cải thiện chất lượng BCTCNN là ưu tiên hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo đầu vào. 	Ảnh: TL
KBNN đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 148 văn bản để triển khai thực hiện và hướng dẫn thực hành Luật phòng chống tham nhũng. Ảnh: TL

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tài chính về việc tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong tháng 9 và tháng 10 năm 2022, KBNN đã tiến hành tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của hệ thống KBNN theo bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính đã được Thanh tra Chính phủ ban hành.

Theo đó, thông qua kết quả tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 cho thấy, KBNN các cấp đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, KBNN đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 148 văn bản để triển khai thực hiện và hướng dẫn thực hành Luật Phòng chống tham nhũng nhằm thực thi các chính sách pháp luật hiệu quả và đúng quy định.

Đồng thời, KBNN thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường việc phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm phát hiện kịp thời những bất cập của cơ chế chính sách để KBNN các cấp kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Song song với đó, nhận thức và xác định được rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động nghiệp vụ, KBNN đã chỉ đạo KBNN các cấp làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý.

KBNN cho biết, để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của KBNN, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển KBNN đến 2030, thời gian tới KBNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ trong hệ thống KBNN. Tuân thủ nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy trình, thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn để thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa.

Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nhằm hạn chế tồn tại, sai sót và ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung, phương thức, quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác triệt để nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng, kho dữ liệu của KBNN; từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số nhằm cảnh báo sớm rủi ro, phát hiện kịp thời các tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ KBNN.

KBNN cũng sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống KBNN, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN qua đường dây nóng, hộp thư điện tử, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Đặc biệt toàn hệ thống sẽ tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc.

Thùy Linh