Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi được gần 164,6 nghìn tỷ đồng

14:46 | 10/03/2023

(HQ Online) - Trong 2 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên gần 164,6 nghìn tỷ đồng và bằng 13,9% dự toán chi cả năm.

Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực xây dựng Báo cáo tài chính nhà nước. 	Ảnh: Thùy Linh
Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên gần 164,6 nghìn tỷ đồng và bằng 13,9% dự toán chi cả năm. Ảnh: Thùy Linh

Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước, trong công tác kiểm soát chi, tính đến hết tháng 2/2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư).

Cụ thể, đối với chi thường xuyên, dự toán năm 2023 là 1.184.795 tỷ đồng (không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang). Tính đến hết ngày 28/2/2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát ước đạt 164.597 tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 từ đầu năm đến hết tháng 2/2023 ước đạt 49.282,9 tỷ đồng, bằng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (660.064 tỷ đồng); bằng 7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (trên 702.945 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán ước đạt trên 48.686 tỷ đồng, bằng 7,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 7,2% kế hoạch UBND tỉnh giao thêm. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 596,7 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Thùy Linh