Hà Nội ban hành quy trình, thủ tục triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

20:33 | 28/04/2022

(HQ Online) - Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc.

Đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Tạo thuận lợi cho người lao động F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội
Dù lương tối thiểu vùng tăng hay giảm năm 2021 thì thực tế, thu nhập người lao động đang giảm mạnh. Ảnh minh họa: Xuân Thảo.
Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Ảnh minh họa: Xuân Thảo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Thành phố ủy quyền cho UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ ngân sách nhà nước các cấp. Các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để cân đối trong dự toán đầu năm, 50% dự phòng còn lại, tăng thu ngân sách để thực hiện.

Về trình tự, thủ tục, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu như quy định. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc.

Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp trích nộp bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội thì nhận mẫu xác nhận có chữ ký số của cơ quan bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong 2 ngày làm việc.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết như sau: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an, phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

UBND huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi ban hành Quyết định, UBND cấp huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trong thời gian 2 ngày làm việc. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, có 2 nhóm đối tượng được thụ hưởng là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng.

Xuân Thảo