Giảm biên chế

08:30 | 05/08/2022

(HQ Online) - Mục tiêu trong giai đoạn 2022 – 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách. Đó là một trong những quyết tâm được Bộ Chính trị đặt ra trong 5 năm để thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thực chất và hiệu quả.

Ngành Thuế đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp
Vụ Tổ chức cán bộ: Nòng cốt tham mưu đổi mới bộ máy ngành Hải quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Ngành Tài chính đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính
Giảm biên chế
ảnh minh họa

Từ nhiều năm qua chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được triển khai mạnh mẽ từ Trung ưong đến địa phương. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến năm 2021 đã giảm được nhiều đầu mối bên trong các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt giảm trên 25% đơn vị sự nghiệp; giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 557 đơn vị hành chính cấp xã. Trong tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đã giảm trên 27.500 biên chế công chức; giảm gần 243 nghìn biên chế viên chức, con số này đã vượt mục tiêu giảm 10% mà Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đề ra đến năm 2021. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức từ cấp huyện trở lên giảm 40 nghìn người; cấp xã giảm gần 148 nghìn cán bộ... Kết quả của đổi mới, tinh gọn bộ máy đã góp phần tiết giảm nguồn chi cho ngân sách. Theo tính toán từ năm 2017 đến năm 2019, chi ngân sách nhà nước đã giảm trên 15 nghìn tỷ đồng.

Nhìn thẳng thực tế, quyết tâm chính trị và cam kết tinh giản biên chế - một lần nữa khẳng định chủ trương của Đảng tiếp tục đơn giản hóa bộ máy công quyền, xây dựng bộ máy và nhân sự tốt góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Đồng thời, tiết kiệm nguồn chi ngân sách nhà nước trong việc “nuôi” bộ máy làm việc. Tuy nhiên, vấn đề làm sao để đạt được các mục tiêu nêu trên một cách thực chất, chất lượng tinh giản biên chế phải tương ứng với số lượng tinh giản. Bởi thực tế giai đoạn vừa qua, việc tổ chức bộ máy của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian; có đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy; việc rà soát, tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chính sách chưa thực sự tạo động lực để đội ngũ cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; vẫn có tồn tại trong công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển… Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy; đẩy mạnh cải cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng chế độ ưu đãi, chế độ tiền lương, môi trường làm việc để có được đội ngũ cán bộ tận tâm, cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Mai Ka