Doanh nghiệp phải công bố hàng loạt thông tin quan trọng khi phát hành trái phiếu riêng lẻ

09:53 | 02/11/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu DN ra thị trường quốc tế.

Minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tiệm cận thông lệ quốc tế
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thời gian để làm quen với chính sách mới
Doanh nghiệp phải công bố hàng loạt thông tin quan trọng khi phát hành trái phiếu riêng lẻ
DN phải công bố đầy đủ thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Theo đó, về công bố thông tin của DN phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước, theo dự thảo Thông tư, các DN phát hành phải công bố thông tin trước đợt chào bán; công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu và công bố thông tin định kỳ; công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư này là nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán đã được quy định hết sức chặt chẽ. Theo đó, thông tin về DN phát hành, bên cạnh việc tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của DN, cơ cấu tổ chức của DN, hoạt động kinh doanh chính và các dự án chủ đạo đã hoặc đang triển khai, dự thảo Thông tư còn yêu cầu công bố thông tin về chính sách chia lợi nhuận hoặc cổ tức (nêu rõ tỷ lệ lợi nhuận đã chia hoặc tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất và các chính sách liên quan đến việc chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức). Quy định này chỉ áp dụng đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc kèm theo chứng quyền. Đáng chú ý, DN phải công bố thông tin về tình hình tài chính của DN bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản của DN trong 3 năm liền kề trước năm phát hành theo báo cáo tài chính (ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hay báo cáo tài chính của công ty mẹ trong trường hợp DN phát hành là công ty mẹ); tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành (nếu có); tình hình nộp ngân sách nhà nước trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành; ý kiến của Kiểm toán đối với báo cáo tài chính. Cùng với đó, DN cũng phải công bố thông tin về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ, cụ thể là tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành, lãi, gốc trái phiếu đã thanh toán, dư nợ trái phiếu còn lại và tình hình sử dụng vốn trái phiếu và kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu cũng như các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu DN theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có).

Với nội dung thông tin về đợt chào bán trái phiếu, bên cạnh các thông tin cơ bản như căn cứ pháp lý của đợt chào bán; việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của DN; mục đích của đợt phát hành trái phiếu; điều kiện, điều khoản của trái phiếu; cam kết của DN phát hành...,

Một nội dung quan trọng của dự thảo Thông tư được dư luận quan tâm là kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư. Trong đó, đối với kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu, DN phải làm rõ thông tin về dự án sử dụng vốn; cơ sở pháp lý để triển khai dự án; tình hình triển khai dự án đến thời điểm công bố thông tin (các hạng mục đã hoàn thành, đang triển khai, dự kiến triển khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, khai thác), giải trình những thay đổi so với phương án đã phê duyệt (nếu có); tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động khác...); giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn. Bên cạnh đó, DN phát hành cũng phải làm rõ phương thức, kế hoạch, dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư, đồng thời đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của DN, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành.

Liên quan đến vấn đề công bố thông tin của DN phát hành trái phiếu, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái DN nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu DN ra thị trường quốc tế đã tăng cường các điều kiện về công bố thông tin và làm cho mọi việc minh bạch hơn.

Hoài Anh