Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

15:20 | 06/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 9976/BTC-KHTC gửi các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Sẽ tách sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa
Phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sắp xếp, xử lý tài sản công
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công
Bộ Tài chính yêu cầu nhiều đơn vị thuộc Bộ lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công. Ảnh: Internet

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu thực hiện quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trường: Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Học viện Tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; Thời báo Tài chính Việt Nam; Tạp chí Tài chính; Nhà Xuất bản Tài chính; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Nhà nghỉ Bộ Tài chính; Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TPHCM; Cục Kế hoạch - Tài chính (dự toán cấp 3).

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện việc lập phương án sắp xếp theo đúng trình tự quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ). Trong đó, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc kiểm tra hiện trạng, lập biên bản kiểm tra hiện trạng đối với các cơ sở nhà, đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp

Đối với các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn: TPHCM, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý gửi lấy ý kiến UBND dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất.

Đối với các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại (trừ TPHCM, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng), Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý gửi lấy ý kiến UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất.

Hoài Anh