Bộ Tài chính thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

20:20 | 05/12/2022

(HQ Online) - Để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống dịch bệnh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống nhân dân.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản
Bộ Tài chính thông tin về chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu
Vẫn còn nhiều tồn tại trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính cũng đã quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Ảnh: Thùy Linh.

Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ

Tại Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) tháng 11 năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Bộ đã kịp thời ban hành và triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách, chi ngân sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

Trong đó, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, gian lận thương mại, đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Song song với đó, Bộ Tài chính cũng đã quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ dự toán đầu năm và trong quá trình điều hành, gắn với việc triển khai công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công theo các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII). Các nhiệm vụ chi sách nhà nước được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, cơ quan Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư; đồng thời, chủ động quản lý, điều hành, sử dụng ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách các cấp, các đối tượng gửi tiền tại Kho bạc Nhà nước.

Ngành Tài chính cũng nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính nhà nước, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ngân sách nhà nước nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Trong 11 tháng năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 70.295 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 780.957 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 65.287 tỷ đồng; số tiền đã thu 10.948 tỷ đồng.

Điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp THTK CLP mà Chính phủ đã đề ra. Cụ thể, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK CLP tại các bộ, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực, trong đó phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Bộ Tài chính cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức THTK CLP tại địa phương nơi sinh sống. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính sẽ điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, quản lý thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính công.

Đặc biệt, chú trọng công tác rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng. Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK CLP, các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK CLP và pháp luật chuyên ngành, tập trung vào lĩnh vực trọng điểm: quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí.

Thùy Linh