Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020

16:25 | 26/10/2020

(HQ Online) - Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2021 trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 xem xét, quyết định.

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để lấy ý kiến nhân dân
Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an
Gia hạn giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đến cuối năm 2021
4532-7-2943-img-3921
Dự toán thu nội địa 1.133,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,4% tổng thu. Ảnh: Thuỳ Linh.

Bản báo cáo gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; Phụ lục số liệu liên quan.

Theo báo cáo này, Bộ Tài chính dự toán thu cân đối NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP.

Cụ thể: dự toán thu nội địa 1.133,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,4% tổng thu cân đối NSNN, đáp ứng yêu cầu tỷ trọng thu nội địa ngày càng cao trong cơ cấu thu ngân sách (dự toán năm 2020 là 83,6%; ước thực hiện là 84,3%).

Dự toán thu từ dầu thô 23,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,7% tổng thu cân đối NSNN trên cơ sở sản lượng khai thác khoảng 8 triệu tấn, giá dự toán 45 USD/thùng. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 178,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,3% tổng thu cân đối NSNN. Dự toán thu viện trợ là 8,13 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2017-2020; đồng thời, tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Nguyên tắc, định hướng bố trí dự toán chi NSNN năm 2021 phù hợp với khả năng thu NSNN.

Cụ thể: ưu tiên bố trí tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tiếp tục yêu cầu bố trí tập trung, tránh phân tán; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp, cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và các khoản chi chưa thật cần thiết. Thực hiện đúng nguyên tắc bội chi NSNN chỉ dùng cho chi đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn; quản lý chặt chẽ các khoản vay; bố trí bảo đảm nhiệm vụ chi của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đối với những nhiệm vụ trọng yếu theo khả năng triển khai thực hiện năm 2021; cơ bản chuyển các nhiệm vụ chi của 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 thành nhiệm vụ chi của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật NSNN; bố trí chi dự phòng, dự trữ quốc gia theo quy định để đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Với nguyên tắc, định hướng như trên, dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 60,1 nghìn tỷ đồng (-3,4%) so với dự toán năm 2020.

Dự kiến bố trí dự toán chi đầu tư phát triển 477,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng chi NSNN, tăng 6,7 nghìn tỷ đồng so dự toán năm 2020; chi trả nợ lãi 110,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng chi NSNN, giảm 8,1 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2020. Chi thường xuyên 1.036,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng chi NSNN, giảm khoảng 20 nghìn tỷ đồng (-1,9%) so với dự toán năm 2020.

Với dự toán như trên, trong bối cảnh thu NSNN chưa thể phục hồi, để có nguồn lực bố trí chi đầu tư phát triển, góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ bội chi NSNN năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh.

Đến hết năm 2021, dự kiến dư nợ công khoảng 46,1%GDP điều chỉnh, dư nợ Chính phủ khoảng 41,9%GDP điều chỉnh.

Hiện “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” đang được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Hồng Vân