Trường hợp nào phải tính tiền chậm nộp 

10:44 | 03/01/2020

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Sungjin Global Vina về vướng mắc tính tiền chậm nộp đối với hàng hoá phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp.

truong hop nao phai tinh tien cham nop Tiền thuế hoàn không đúng quy định bị thu hồi có phải tính tiền nộp chậm thuế?
truong hop nao phai tinh tien cham nop Hàng hoá dịch vụ được thanh toán bằng ngân sách nhà nước có bị tính tiền chậm nộp?

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Đối với hàng hoá phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 và Điều 42 Thông tư này. Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hoá khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan Hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật”.

truong hop nao phai tinh tien cham nop
Công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN làm thủ tục XNK. Ảnh T.D

Cũng tại Điểm e, Khoản 4 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”. Điểm a, Khoản 5 Điều 42 quy định: “Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 1/7/2013, cơ quan Hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”.

Còn tại Khoản 1, Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 66, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT0BTV quy định: “1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp: a) Nộp tiến thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền; b). Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn…”.

Đối chiếu với các quy định này, theo Tổng cục Hải quan, đối với tờ khai thuộc trường hợp nộp thuế theo khai báo để giải phóng hàng (chưa thông quan) trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không phải tính tiền chậm nộp.

Đối với tờ khai đã thông quan, trường hợp sau khi có kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế phải khai báo, nộp bổ sung tiền thuế thiếu của các tờ khai trước đó NK mặt hàng tương tự thì theo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Điểm b, Khoản 1, Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 66, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, theo Tổng cục Hải quan, ngoài việc nộp đủ tiền thuế thiếu, tiền phạt (nếu có), người nộp thuế còn phải nộp tiền chậm nộp của số tiền thuế thiếu tính từ ngày thông quan hàng hoá đến ngày nộp đủ tiền thuế thiếu vào NSNN. Cách tính số tiền chậm nộp cụ thể thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 66, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trường hợp người nộp thuế không khai bổ sung, cơ quan Hải quan ấn định tiền thuế thì theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Điểm a, Khoản 1 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 66, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, ngoài việc nộp đủ tiền thuế ấn định, tiền phạt (nếu có), người nộp thuế còn phải nộp tiền chậm nộp của số tiền thuế ấn định, việc tính tiền chậm nộp tương tự như tính tiền chậm nộp tiền thuế khai báo nộp bổ sung nêu trên.

Đảo Lê