Facebook Twitter youtube Tiktok
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 41 phát hành ngày 23/5/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 41 phát hành ngày 23/5/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 41 (3174) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 40 phát hành ngày 19/5/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 40 phát hành ngày 19/5/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 40 (3273) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 3805)

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm).

Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo (3118)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu/có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.

Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo (3290)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu/có liên quan đến 01 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Hải Đình Vũ - thành phố Hải Phòng, có thông tin chi tiết như sau:
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 39 phát hành ngày 16/5/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 39 phát hành ngày 16/5/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 39 (3272) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 38 phát hành ngày 12/5/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 38 phát hành ngày 12/5/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 38 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 37 phát hành ngày 9/5/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 37 phát hành ngày 9/5/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 37 (3270) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 2958)

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 36 phát hành ngày 5/5/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 36 phát hành ngày 5/5/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 36 (3269) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 34+35 phát hành ngày 28/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 34+35 phát hành ngày 28/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 34+35 (3267+3268) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo (CV 2852)

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra, xác minh đối với 01 lô hàng nhập khẩu, cụ thể như sau: - Lô hàng đóng trong các container HLBU2371788, UACU3786863, TGHU1215361 thuộc vận đơn số HLCULUA230101323, vận chuyển trên tàu SC MEDFORD chuyến 2IU38E1NC, nhập cảnh cảng Nam Hải Đình Vũ - Hải Phòng ngày 15/03/2023; Tên người gửi hàng trên vận đơn của lô hàng trên là: ALBERMELY TRANSITARIOS COMERCIO E, SERVICOS LDA., RUA CTE KWENHA-B.INGOMBOTA, N.278.LUANDA-ANGOLA/NIF:5000758302, TLF:+244935802699.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo (CV 2222)

(HQ Online) - Căn cứ Luật hải quan 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng đang lưu giữ tại Kho cảng Đình Vũ, Lạch Huyện, Tân cảng 128, Tân cảng 189 –Hải Phòng và tại các Kho CFS đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 1882)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 33 phát hành ngày 25/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 33 phát hành ngày 25/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 33 (3166) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 32 phát hành ngày 21/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 32 phát hành ngày 21/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 32 (3265) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 1731)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 31 phát hành ngày 18/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 31 phát hành ngày 18/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 31 (3164) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 30 phát hành ngày 14/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 30 phát hành ngày 14/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 30 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 28 phát hành ngày 7/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 28 phát hành ngày 7/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 28 (3261) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hải Phòng Khu vực 2 thông báo (CV1946)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH2013 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và Nam Hải Đình Vũ (TP Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 27 phát hành ngày 4/4/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 27 phát hành ngày 4/4/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 27 (3260) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo (CV 442)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH2013 ngày 23/06/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đã quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục Hải quan đang được lưu giữ tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: Kho hàng hóa ALSC,NCTS và ACSV(Chi tiết 14 lô hàng theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 26 phát hành ngày 31/3/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 26 phát hành ngày 31/3/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 26 (3259) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hải Phòng Khu vực 2 thông báo (CV1679)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH2013 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hải Phòng Khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ và Nam Hải Đình Vũ (TP Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động