Tập huấn quy chế xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan

20:53 | 30/09/2022

(HQ Online) - Ngày 30/9, Tổng cục Hải quan tổ chức Tập huấn Quy chế xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; xây dựng, ban hành và rà soát quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan cho các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng văn bản pháp luật"
Hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý theo Cơ chế một cửa quốc gia

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Kim Long Biên, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ ngày 28/7/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong tình hình mới; Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 20/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, Vụ Pháp chế đã rà soát, xây dựng và trình Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1945/QĐ-TCHQ ngày 31/8/2022 về Quy chế xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; xây dựng, ban hành và rà soát quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan.

Tập huấn quy chế xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, quy chế bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với đặc thù của ngành Hải quan cũng như thực tiễn thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật hải quan.

Ngoài ra, quy chế cũng quy định cụ thể, rõ ràng hồ sơ, trình tự, thủ tục, các bước thực hiện; trách nhiệm của đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị phối hợp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Vụ Pháp chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật hải quan, quy trình, quy chế nghiệp vụ của ngành Hải quan.

Cũng theo ông Kim Long Biên, Quy chế đã quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị soạn thảo trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài việc kế thừa có chọn lọc các quy định còn phù hợp, không có vướng mắc trong quá trình thực hiện và đang phát huy hiệu quả tích cực, Quy chế xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; xây dựng, ban hành và rà soát quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan đã bổ sung quy định về công tác hệ thống hóa, rà soát quy chế, quy trình nghiệp vụ;trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị chủ trì soạn thảo...

Đối với quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, dể thuận tiện cho quá trình nghiên cứu, triển khai xây dựng văn bản, bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn Ngành, Quy chế xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; xây dựng, ban hành và rà soát quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan cũng đã quy định cụ thể các bước trong quy trình xây dựng văn bản đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, từ bước trình Bộ Tài chính chủ trương xây dựng chính sách, lập đề nghị xây dựng chính sách đến soạn thảo trình các cấp có thẩm quyền ban hành, thông qua...

Nụ Bùi